قهرمانان مرده اند یا به دنیا نیامده اند

Posted on at


جامعه فعلی ما به یک قهرمان نیاز دارد، قهرمانی که قهرمانانه پا به این جامعه گذارد، کارهای قهرمانانه انجام دهند و قهرمانانه بمیرند

قهرمانی که چو سوپرمن، رابین هود، زورو و غیره که جان خود را برای مردم در خطر اندازند و نه بخاطر منافع شخصی خود ... ناگفته باید نگذارم ماهم چنین قهرمانانی را داریم الان برای شما دو تن از آنها رابه معرفیمیگیرم...ا

قهرمان اول: وقتی قهرمان یک شهر یک واکسیناتور را بخاطر یک مسئله بسیار جزئی لت و کوب میکند شاید این قهرمان ما بسیار حساس و جزئی بین است... آیا این قهرمان نیست ؟ جامعه ما به چنین قرمانی نیاز ندارد؟ خوب الحمدلله شخصیت قهرمانانه این قهرمان برای همه هویدا شد اگر چه این قهرمان ما بسیار از این مسئله متاثر شد و همیشه میخواست چون زورو کسی از کارهای که انجام میدهد  آگاه نشود اما این کاری را که ایندفعه انجام داد واقعا قابل ستایش و قدر دانی بود چگونه وجدان ما میتوانست این را قبول کند که بدون سپاس گذاری از این قهرمان او را به حال خودش رها کنیم...ا

قهرمان دوم/ ابر قهرمان:  این قهرمان ما که دشمانان را برادر میخواند و از کاری که آنها انجام داده اند با پول دادن، محبت و نوازش کردن قدر دانی میکند و رابین هود وار آنها را از زندان رها میکند آیا سزاوارست که ما او را قهرمان گوییم؟ البته که نیست خوب او با چنین کارهایش رو دست زده به سوپرمن، رابین هود، زورو وما باید او را ابر قهرمان گوییم...ا

چون او چشم دیدن رنج و درد مردم را ندارد و میخواهد با آزاد کردن این برادران ( ناراضی) آنها  را راضی کند از خود و مهم تر از همه با آزاد کردن این برادران که دیگر شده اند راضی زودتر این مردم رنج و درد کشیده را از قید این دنیا آزاد کند...ا

در آخر ما باید به چنین قهرمانانی افتخار کنیم و جواب خوبی هایشان را بدهیم و سپاس گذار باشیم...اAbout the author

160