فن سخنوری

Posted on at


موضوع این بلاگ خودرادرمورد فن سخنوری که در این روزها بیشتر در جامعه نقش ورول اساسی داردانتخاب نمودم


.


به طور مثال کشور عزیزما افغانستان که در بهران های انتخاباتی و شوراها درگیری است. در هر جای و هر مکان و هر رسانه مشاهده میکنیم که به شیوه های مختلف کمپاین صورت میگیرد که لحن سخن و گفتار میتواند رول بارزی در جذب مخاطب داشته باشد ،از اینرو این موضوع انتخاب کردم


.


پیدایش اندیشه هاو افکار جدید را یکی از عوامل مهم به وجود آمدن سخنان نامی تاریخی باید دانست.اصلاً باید دانست که سخنان همان معلمین جامع هستند. همانطور که شاگردان در دروان تحصیل از معلمین خود کسب علم دانش می کنند. مردم هر روزگار نیزاز سخنان دوران خود معلومات و اندیشه های پیشرفته را کسب می نمایند. در هر جامعه که گوینده گان متدین و دارای وجدان ملی باشند جامعه بسوی ترقی حرکت می نمایند. موقعیت و مقام سخن بسیار مهم است. هر گاه سخنی در جای خود گفته نشود، اثری منفی درشنونده به جای می گذارد. چرا که(هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد)با آن که میگویند:(زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد


نیکوترین سخن آن است که هر چه کوتاهتر بیان شود و مفاهیم بسیار زیادتری را شامل گردد. اگر بیان کوتاه، ولی باید مفهوم آن چنان باشد.که هدف گوینده را تامین وبردل نشیند.


(کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ                                  تاز اندک تو جهان شود پر)


سخن باید بلیغ و رسا باشد و شنونده را به راحتی به مقصود گوینده هدایت کند و سخنی می گویند خشک وبی روح نباشد درآن از انواع و امثال و حکم ،شعر های زیبا، گفتار بزرگان استفاده کنند.و به موضوع آن ارتباط داشته باشد. سخن باید راحت و دلنشین باشد،یکی از راه های زیبا سخن گفتن با بیان واضع و روشن می باشد که هدف مشخص داشته باشد از کلمات پیچیده و دور از ذهن پرهیز نمایید و سخنور باید از علوم متداول زمان،اقتصاد،سیاست،تاریخ،فلسفه،حکمت،اخلاق و...به قدر طاقت خود بهره داشته باشد 


اولین پایه فراگیری سخن در دوران کودکی و نو جوانی می باشد، نشو و نمای این امر در خانواده در مکتب شروع میشود پدر و مادردر خانواده همه گونه تاثیر دارند،و در پرورش کودک شیرین زبان و گفتار های خوب محیط خانواده بی تاثیر نخواهند بود اگر پدر و مادر بیانات زشت و آلوده داشته باشند تاثیرزیاد بالا کودک می گذارد


.


سخنور همیشه باید از حال و احوال مردم خود باخبر باشدو انتقاد پذیر باشداگر در سخنش انتقاد می شود خود به اصلاح اقدام کند نه که از سخن دیگران تقلید های کورکورانه کند همچنان لباس تمیز و آراسته،خوشبوی و جلوه زیبا به موفقیت شخص سخنور کمک می کند .قبل از صحبت نگاه نافذ خود را به همه اطراف و جوانب بدوزد که اشخاصیکه شنونده سخن شمااست در کدام سطح و سنین می باشند همیشه به افکار مردم احترام بگذارد،اعتماد شنونده جلب کند،نیک سیرت باشد،منش عالی و شرافت ذاتی داشته باشید،بی غرض و ادای وظیفه ملی و دینی وجدانی خود بداند                                                                                                                                                تامرد سخن نگفته باشد               عیب و هنرش نهفته باشد


و سخنان که در مجامع سیاسی مانند:مجالس ملی و شورا های ملی سازمان ملل ،محافل بین المللی این بیانات به خاطر منافع ملتها و کشور های گوناگون اداء می گردد کس می تواند سخن درست و بجا بگوید. که در گفتار بصیرت و از دقایق سیاست اطلاع کامل و کافی داشته باشد از قوانین اساسی،اداری و مالی کشور ها باید مطلع باشد چون اگر در سخن او کوتاه باشد منافع یک کشور و یا کشور ها در خطر میشود واگر مغلوب شود یک شکست عظیمی میبیند


.


وبه امید که سخنان که در جامعه ما گفته میشود جامعه عملی داشته باشد تا مردم ما با صلح و آرامش و با اقتصاد و رشد در سطح جهان همیشه بدرخشد .


       ( من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم           تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال)About the author

sagharfakher

i am a teacher graduated
from literature faculty i like music sport cooking ....i want to improve in my work

Subscribe 0
160