موجودیت گداها یک معضله بزرگ دراجتماع فعلی ما

Posted on at


اشخاصیکه ازناتوانی و بیچاره گی وعدم توانایی کار به نزد سایراشخاص بخاطر جمع آوری پول وسایرضروریات خویش


 رجوع می کنند


این گونه اشخاص بنام گدا خطاب می شوندگدایی ازدید قوانین نافذه اکثریت ممالک دنیاچی اسلامی و


غیراسلامی برای باراول ازروی مجبوریت وتنگدستی وعذرمعقول مشکل نیست ولی برای باردوم این عمل


جرم شمرده میشود ولی درقوانین نافذه افغانستان درقانون جزایی سال1355 افغانستان راجع به این عمل


چیزی گفته نشده است که جرم است یاخیرودلیل ارایه میشودکه چرااین عمل درافغانستان جرم شمرده


نشده همان جنگ های سه دهه یی گذشته است که نیم ازپیکرجامعه مارا یتیم بیوه معیوب معلول ساخت و


اقتصاد مملکت رابه سقوط روبروساخت


پس اگراین عمل مثل سایر ممالک دنیاجرم شمرده میشدافغانستان


مجبوربود که نصف از جامعه را زندانی بسازد امامتأسفانه که دولت دراین قسمت توجه نکرده وما


شاهد افزایش گداهادرافغانستان هستیم وباتأسف که دراین آواخرازکشورهای بیگانه هم یک تعداد قابل


ملاحظه ی ازاشخاص وارد کشورمابخاطرگدا یی شده اندکه این هم یک معضلهء بزرگ برای حکومت و


افرادجامعه است واین عمل یعنی گدایی عواقب بسیارخطرناک برای خودشخص گدا، دولت وافرادجامعه


دارد چراکه اکثرا" اعمال ناشایسته ، غیرقابل پسند وجرم زا ، زاده یی همین گدایی است که برای سؤ


استفاده اشخاصی که خواهان نا امنی وبی نظمی جامعه هستند
بهترین گزینه برایشان همین اشخاص گدا


درمقابل پول بسیارناچیزمیباشد 


بلاخره این پدیدهء  گدایی ازنظراسلام یک عمل ناپسند است بخاطریکه


 روزی شخصی نزدرسول خدامیآید وخواستاروخواهان پول میشود بطوررایگان بدون انجام کدام عمل یا


فعالیتی حضرت رسول خدا از دادن پول خود داری میورزد وبه شخص میگوید که درخانه چی داری


شخص میگوید به غیرازیک قالینچه چیزدیگری ندارم می گوید بیاورهمان را ، شخص آنرا آورده ورسول


خدابطورمزایده آنرا به فروش میرساند وازهمان پول یک تبر خریداری می کند وآنرادسته می اندازد می


گوید حال بروچوب شکنی کن واز پول آن برای خود وخانواده خود نفقه وپول بدست آور ودوباره این عمل


راتکرارنکن چون خودت بااین عمل درحقیقت حق وروزی دیگران را میخوری


که برایت حلال نیست


پس دیده میشود که گرفتن پول یا سایرچیزهابدون انجام کدام عمل ویا فعالیت بطور حیله ونیرنگ ازدید


 قوانین نافذه ممالک وازدید اسلام هم یک عمل بد وناشایسته است اجازه داده نشده وممنوع قرارداده شده است به نظر شخص خودم تاجایکه ما درجامعه خودمان می بینیم این عمل یعنی گدایی تشویش های روحی


و روانی رابرای مردم ببار آورده وکشورهای همسایه هم در ازدیاد این تشویش برای مردم ودولت ما


سعی کردند که ماشاهد تعداد زیادی از گداهان بیگانه در شهرو جاده های کابل هستیم ودرمیان این


گداهای وطنی وخارجی افراد نیازمند وافرادی هم است که این عمل عادت ایشان شده قابل دیداست


دولت افغانستان مکلف است مطابق قانون اساسی 14جدی سال 1382برای افراد جامعه زمینه شغل و


کاررا ایجاد کند این مکلفیت دولت ودولت مردان افغانستان است 


درپهلوی دولت تجارملی افغان هم


وجیبه یی دینی وافغانی دارند که درقسمت این پدیده ونابود کردن آن اقدام کنند و دست به ایجاد شغل زایی


زنند که تاباشد این پدیده شوم وننگ آورازجامعه ما نابود شده وروزی باشدکه شاهد افغانستان عاری از


گدایی باشیم وبا نابودی این پدیده گراف جرایم فقربیسوادی مرگ ومیر مادران باردار،  فلج اطفال و


کاراجباری اطفال راهم بسوی پیروزی سوق دهیم به امیدهمان جامعه ی افغانی.


نویسنده: مهناز ملکانAbout the author

mahnaz-malekan

مهناز ملکان

Subscribe 0
160