ارتباط باخدا

Posted on at


ارتباط باخدا


 


ارتباط باخدا چیگونه برقرار میشود؟؟


ارتباط باخدا ازطریق نماز خواندن قرآن خواندن برقرار میشود.نمازخواندن دلهای پاک را بیشتر بسوی خداوند میکشاند ودرنماز خواندن وقرآن خواندن ارتباط بسیار عمیقی بین خداوند وانسان بوجود میاید.


نماز خواندن یکی از مهترین وبهترین عبادت ها بشمار میاید: ووقتی کسی نماز میخواند با خداوند صحبت میکند وسخن میگوید .ووقتی ما قرآن میخوانیم میدانیم که خداوند پاک با ما صحبت میکند چه زیباست که باخدای خود باشیم


وقتی شخصی نماز میخواند ولی قرآن شریف نمیخواند عبادتش کامل نیست وحتی اگر کسی قرآن میخواند ونماز نمیخواند باز هم عبادتش کامل نسیتوباخداوند نمیتواند ارتباط عمیقی بوجود بیاورد باید همه ما وقتی نماز میخوانیم قرآن همچنان خواند اگر وقت ندارید ونمیتوانید بخوانیدگرچی هیچ چیز مهمتر از عبادت خداوند نیست ولی  حداقل یک صفحه یا یک خط خوانده شود ولای قرآن شریف باز شود .وشخصی مسلمان باید اوامر خداوند متعال را اداء کند .


نماز بخواند ؛ قرآن بخواند؛ روزه بگیرد ؛ اگر کدام مشکیلی نداشت زکات بدهد ؛ اگر توان داشت به حج خانه بیت الله شریف برود.


خوبی کند جنگ با همسابه ویا بااقوام خود نکند. حق وحقوق همسایه را درنظر بگیرد؛


آنهارا باعث آزار واذیت خود قرار ندهد وهمچنان ارتباط باخدا در پنج بنای اسلام نهفته میباشد.


پس ما باید به اوامری که بالای دین مقدس اسلام امر شده است عمل کنیمخداوند ج میفرماید : کسی که به اوامر من ورسول من عمل میکند جای او دربهشت است ودرنزد من گرامی میباشد .


واگر به اوامر من عمل نکند جای او دردوزخ است ودرنزد من گرامی نیست؛


وپیامبر مان حضرت محمد (ص)  میفرمایند: هرمتکبر ، بدخوی ؛ وبخیل دوزخی است.


وهمچنان خداوند متعال میفرماید: حق والدین را نیز در نظر بگیرید.


مامیتوانیم ارتباط خودرا باخداوندج مستحکم تر بسازیم .


 نویسنده : نازنینAbout the author

160