امانت داری و اهمیت آن در اسلام

Posted on at


امانت داری و اهمیت آن در اسلامامانت یکی از اوامر الهی جلاجلاله می باشد در قرآن کریم آمده است که خداوند (ج) میفرماید  ( ای مسلمانان وقتیکه امانت به شما سپرده می شود بعد از بازگشت مالک آن امانت را به صاحبش صحیح و سالم تسلیم نماید.)


چرا که یکی از خصلت ها یا بهتر بگویم صفات حبیب خداوند (ج) این بود که مردم آنزمان سفری می رفتند مالهای خود را به طور امانت برای ایشان تسلیم می کردند وقت بازگشت پیغمبر (ص) مالهای شانرا صحیح و سالم به صاحبش مسترد می نمودند.


از این جهت پیغمبر(ص) ملقب به محمد امین گردیدند چرا که امانت را به دست صاحبش همانطور که بود می سپاردند و در امانت خیانت نمی کردند ، چنانچه که فرمودند : منافق امانت را خیانت می کند.


در این مورد می فرمایند : ( علامه المنافق ثلاثه کذب اذا وعده خلف اذا تومن ...)


ترجمه : علامات منافق سه چیز است وقتیکه سخن می زند دروغ می گوید، وقتی که وعده می کند ، وعده خلافی می کند، وقتیکه امانت به او سپرده می شود خیانت می کند.


ما مسلمانان نباید که در امانت خیانت کنیم چرا که در اسلام خیانت را در امانت ممنوع کرده است و یکی از جمله صفات منافیقین نیز می باشد، و خداوند شخص منافق را دوست ندارد.


و ما باید بکوشیم که حد اقل یکی از خصلت های پسندیده پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی (ص) را پیشه زندگی خود قرار داده و حتی برای یک روز هم که شده امانتی را که به دست ما کسی می دهد ، آنرا صحیح و سالم به صاحبش برسانیم به امید اینکه همیشه راه و روش آن رسول خدا را به نحوه صحی انجام داده و همیشه کامگار و پیروز باشیم.


آمین برحمتک یا ارحم الراحمینAbout the author

160