انتخابات درافغانستان

Posted on at


افغانستان کشوریست کوهستانی که در قلب آسیا موقعیت دارد.این کشور دارای تاریخ درخشان وهمچنان دردناک میباشد که خاندان های مختلفی در آن حکومت کرده اند. اگر  به تاریخ بنگریم خواهیم دانست که   بسیاری از اقوام تنها به فکرقدرت و جا طلبی خود بودند.و هر کس که قدرت بیشتر ومناطق زیادتری متصرف میشد خود را به عنوان رئیس جمهور معرفی میکرد ومردم هیچ نقشی درانتخاب رئیس جمهور نداشتند بخاطر همین جا طلبی های خودکامه و حق تلفی مردم عام همیشه جنگ های پی در پی داخلی و همچنان سواستفاده اقوام خارجی که باعث جنگ های خارجی می شد.  این  وضعیت سالیان درازی ادامه داشت تا بلاخره صفحه جدیدی رقم زده شد دوره ی جدید و درخشانی شروع شد که ل تقریبا 12سال پیش اولین دوره ی انتخابات در تاریخ افغانستان برگزار گردید. این انتخابات شروع جدید وعالی از هر نگاه برای افغان ها بود.آزادانه و سراسری بدون کدام تبعیض بین مردم هرکس بالا تر از سن 18سال میتوانست به رئیس جمهور دلخواه خود رای بدهند.اما باز هم بخاطر مخالفین دولت تعدادی ازمردم نتوانستند رای بدهند.این مخالفین بسیار سنگ اندازی کردند تا انتخابات برگزار نشود .مگر باز هم به لطف خدای مهربان و همت افغان ها برگزار گردید. ودر هر5سال یک بار صورت میگرفت که تاحال دو دوره از انتخابات میگذرد. وقرار است در 2014 دوره سوم برگزار شود . از یک سال به این سو آمادگی های بسیاری از هر نگاه برای انتخابات گرفته شده است.اما نگرانی های بسیاری وجود دارد که شاید بعضی از مردم رای ندهند.بخاطری که مخالفین دولت بارها مردم بیچاره و رنج پرور را تهدید کرده اند که آنها را خواهند کشت و این حرف خود را با حملات انتحاری مردم بی گناه را به شکل دردناکی قربانی کردند.حتی با همان انگشتی که رای داده بودند قطع کردند به خاطر همین مسائل انتخابات آینده را%70شفاف گفته اند. بعضی از اشخاص که هنوز خاصیت زورگیری را از خود دور نکرده اند با نقاب شرافت مردم را مجبور میکنند که از هر طریقی شده رای بدست بیاورند.بخاطر همین انتخابات 30%غیر شفاف دانستن.این انتخابات برای مردم یک شانس بزرگ است تا آینده ی خود ودیگران را روشن و درخشان بسازند. تا از این طریق بتوانید امنیت و آرامش را بوجود بیاورید تحت سلطه ی هیچکس نباشیم آزاد زندگی کنیم و از راه امنیت و آرامش به پیشرفت های جهانی دست پیدا کنید.پس یک رای شما آینده ی شما را تضمین میکند اگر مردم در انتخابات سهم نگیرند پس باید دوباره روزهای گذشته را به یاد بیاورند چون مخالفین دولت هیچ فرصتی را از دست نخواهند داد تا دوباره حکومت هولناک خود را پایریزی کنند  پس هرکی باید به عنوان یک افغان بخاطر آزاد زندگی کردن به سطح جهانی قرار گرفتن پس باید رای بدهند. 


 About the author

parisa577

پریسا عمرپور یکی از شاگردان مکتب هاتفی

Subscribe 0
160