نظریه های یادگیری

Posted on at


دو نظریه مشهور در زمینه یادگیری وجود دارد. این نظریه ها عبارت اند از نظریه نداعی و نظریه شناخت.  این نظریه ها یادگیری را بشکل علمی آن پیشکش میکند. امروزه جهان نوین و پیشرفته بیش از همه بر این نظریه های علمی استواد اند. آنها کوشش میکنند که در تمام عرصه های زندگی خود این نظریه های علمی را مورد آزمون و پیاده سازی قرار دهند.

این همان دلیلیست که آنها توانسته اند تا تمام کارهای خود را بشکل علمی درآورند و از منابع و زمان خود بهترین بهره را ببرند. اما برعکس آنهاییکه به این نظریه ها و دیدگاهای علمی توجهی نمیکنند و آنها را ارزش نمیدهند مجبور اند که همیشه از دست آوردهای دیگران استفاده کنند و یا به اصطلاح دنباله رو دیگران باشند.

 

پس برای توانمند شدن باید یادگیری را در جامعه اساس تمام کارها و فعالیت های امروزی را تشکیل میدهد, بهبود بخشید و در این راستا سرمایه گذاری های مهم انجام داد و از هر وسیله ممکن استفاده لازم را کرد. آنهای موفق تر خواهند بود که آموزش و یادگیری بهتری دارند. یادگیری بهتر یعنی موفقیت حتمی. در این بخش به توضیع و تشریح نظریه تداعی میپردازیم.

نخست نظریه تداعی. ساده ترین و اساسی ترین شکل یادگیری بر تداعی و پیوند بین دون پدیده استواد است. بر اساس این نظریه دو پدیده را باهم مقایسه کرده و کوشش میگردد که به نوعی در آنها نکاتی بیابیم تا نشان از توافق پیوند شان باشد و بوسیله آنها بتوانیم آنها را ذهن نشین خود کنیم. این نظریه بر اساس دو شیوه استوار است.

 

شیوه نخست عبارت از شرطی سازی کلاسیک می باشد. در این شوه بر اساس مجاروت و همزمانی دو پدیده تاکید میشود. یعنی کوشش میگردد که پدیده های همزمان را باهم یادگرفته تا به کمک یکی بتوان دیگری را نیز آموخت.در این شیوه محرک و پاسخ طبیعی آنرا باهم جمع میکنند. مانند تاریکی با ترس را. تاریکی محرک طبیعی است در حالیکه ترس پاسخ  طبیعی به این محرک می باشد.  این همان مجاورت زمانی پدیده ها را نشان میدهد. صدای بسته شدن در یک محرک خنثا است و ترس ناشی از آن یک پاسخ شرطی می باشد. این دو پدیده ها باهم مجاورت و همزمانی دارند.

در این شوه بر اساس مثبت و مفی پدیده ها یادگرفته میشود. یعنی اگر یک پدیده مثبت است تلاش میگردد که پدیده متقابلی برای آن پیدا گردد که منفی باشد و یا اگر یک پدیده منفی است تلاش میگردد که پدیده مثبت آن نیز فرا گرفته شود تا به کمک و یاری یکدیگر بتوان آنها را یادگرفت و ذهن نشین کرد. در این شیوه همهشه پدیده های متقابل هم یادگرفته میشود. About the author

160