وصف سربازان افغان:

Posted on at


افغانستان یکی از کشورهای جنگ زده و،ویران بحساب میآید .مردم این سرزمین  دردها ورنجهای زیادی متحمل شده اند زیرا 30 سال جنگ ، فقرو بیچاره گی باعث شده است که بسیاری آنها به کشورهای همسایه مهاجر شوند وبه همین دلیل افغانستان از پیشرفت وترقی بازمانده است.اما با آن هم اکثریت مردم آن از جان  شیرین خود گذشته  ودر مقابل دشمنان وطن ایستاده  وباآنها مقابله  میکنند  مثال خوب آن  سربازان غیور.،دلیر و شرا فتمند ما میباشند. 


 


زیرا آنها بخاطر آ رامش وآسوده گی  ما از جان ومال خود گذشته و شب و روز  از هیچگونه سعی و تلاشی دریغ نمینمایند.وهمیشه با عزم قوی در مقابل دشمنان صلح میجنگند تا حکومت شان را از بد بختی و نا امنی  نجات د هند.چنانچه ما شاهدیم که افغانستان از سوی بعضی از کشورهای همسایه مورد تجاوز قرار میگیرد اما سربازان ما ،هم از دختروپسردر کنارهم با آنها مقابله  کرده وهیچگاه اجازه نمیدهند که واردخاک شان شوند وتا دم مرگ با آنها میجنگند و تلاش میکنند که صلح دایمی و سرتاسری را در وطن عزیز خود بوجود بیاورند.


 


چنانچه همین سربازان غیور ما هستند که از اکثرا نا امنی ها جلوگیری کرده ودلیرانه بخاطرمردم رنجدیدهً خود ،خود را فدای وطن عزیز خود میکنند


اما بد بختانه دولت به حقوق شان توجه جدی ندارد زیرا از نظر من باید بلند ترین عواید نصیب  سربازان  شجاع ما میبود چرا که اگر آنها نباشند واقعا ملت و دولت ازنگاه امنیت دوچار مشکلات نیز شده و نمیتوانند به زنده گی خود بطور درست ادامه دهند.


 پس دولت موًظف ا ست که در قدم اول بادرنظر گرفتن تمام مشکلات از نگاه امنیت حقوق سربازان را عادلانه تعیین کرده تا باشد روزی سربازان شجاع ما دوچار فقروتنگد ستی نشوند وبتوانند باداشتن انرژی کامل با دشمنان صلح مقابله کنند.در پایان برای تمام سربازان شرافتمند ، شجاع و غیورکشورعزیز خود افغانستان هم از خواهرو  برادر که عمر عزیز شان را فدای این خاک واین سرزمین  نموده اند آرزو دارم که خداوند(ج) آنها را در دنیا وآخرت سربلند باعزت داشته و اجر خیر نصیب شان بگرداند وبه افسران شهیدی که جان شیرین شان را فدای این سرزمین کردند بهشت برین خواهانم.
About the author

Asila488

Asila (Safa) was born in 1373 in Herat province of Afghanistan

she is in 12 class in Tgrobavi high school

Subscribe 0
160