روش تربیت اطفال در سابق وحالا

Posted on at


کودکان نمود خانه و خانواده هستند،وداشتن کودک یکی از بزرگترین نعمات خداوند متعال می باشد که ما باید از داشتن این نعمت گرانبها شکرگذار باشیمدر حفظ و تربیت کامل آن سعی فراوان کنیم. بعضی ها هستند که از داشتن این هدیه بزرگ الهی محروم اند  که این خود یک مشکل بزرگ در زنده گی


شخص بوده که حتی باعث جدا شدن دو زوج از همدیگر می گردد،کودکان در زمانهای قدیم  از داشتن هر نوع امکانات محروم بودند از هر لحاظ رسیده گی


درستی به آنها نمیشد.کودکان که سن شان تا(7/6)میرسید به کارهای شاغه تمویل می گردیدند،ویکجا با پدران درزمین های زراعتی مشغول کار ونگهداری


حیوانات بودند.کارها ومسؤلیت های زیادی به دوسش آنها بود با وجود اینکه سن وسال شان تقاضای این قسم کارکردن زیاد را نمی کردپدر کودک را از رفتن


به مکتب منع میکرد که این خود یک ضایع بزرگ در آن زمان بوده وکودکان اجازه بازی وساعتیری را نداشتند وهمیشه مصروف کار بودند واین کار کردن


پی در پی به روح وروان کودک تأثیر بدی میگذاشت از یک طرف کارهای اجباری از طرف دیگرنرفتن به مکتب باعث عقب ماندن کودک از هرلحاظ است


.


اما کودکان امروزی خوشبختانه از هر نوع امکاناتی برخوردار اند.مادرپدران به آسوده بودن فرزندان خود سعی وتلاش میکنند


 


.


برای ساعتیری آنها اسباب بازی ها وبرای آموختن بهتر آنها کتاب قصه های گوناگون برای شان میخوانند،کودکان با داشتن این همه امکانات خوبتر می توانند


چیزهای بهتری بیآموزند واز شنیدن داستانهای مختلف ونوشتن جروف الفبا برای رفتن به مکتب ومسجد آماده میشوند


.


اسباب بازی خود در اصل رول بسیار مهمی را بازی میکند ودر مورد زنده گی خود افکاری که دارند تمثیل میکنند وهمیشه دو کودک که با هم بازی میکنند،


کوشش میکنند در بازی های خود رول پدر ومادر،معلم وپولیس را بازی کنند ودر مورد زنده گی که به پیش دارند نکات بسیار خوبی رابه زبان میاورند واین خود یک موفقیت است


.


کودکان بعد از سپری کردن سن (4/3)روانه مسجد میگردند وخودداخل شدن به مسجد ویا یکجا شدن با جمعیتی از دختروبچه ها کودک را با جرأت میسازد وآماده برای رفتن به مکتب


میسازد.


کودک درمسجد چیزهای زیادی را میآموزد وخود به خود او این احساس را پیدا میکند که در مکان مقدسی قرار دارد وباید همه آداب را رعایت کند ،بعد از اینکه کودک مسجد را


به پایان رساند روانه مکتب میشود وبا آموختن درسها ومضامین مختلف شروع میکندپدر ومادر هم در خواندن دروس با او کمک می کنند وکودک این حق را بالای پدر ومادر دارد


که تمام امکانات را برای او فراهم ساخته تا بتواند به شکل خوبی به آموختن علم ودانش بپردازد وخوشبختانه امروزه فیصدی زیادی از داشتن این نعمات بزرگ برخوردار اند ومی


توانند پدر ومادر برای رفا وآسایش وفراهم کردن همه لوازم ضروری برای یک کودک آینده خوبی برای آن در پیش رو داشته باشد تا باشد که فرزند صالحی به جامعه تقدیم کنند About the author

160