حکمتیاروتوقعات بی جای

Posted on at


                               

 

 

حزب اسلامی ازدیر زمان دراوضاع سیاسی کشوردخیل است به رهبری گلبدالدین حکمتیار واین حزب درچندین سال گذشته ازدوران جهاد ومقاومت تاحال باکشورهای ایران وپاکستان رابطه داردوازسوی آنها حمایه میشود.

حزبی که معلوم نیست یک جریان سیاسی است یاگروه شورشی


به گفته خودشان ماحزب سیاسی هستیم که درادوار مختلف دراوضاع کشور مداخله سیاسی ونظامی داشته ایم .

شایداین حزب دراوایل یک حزب اسلامی وجهادی بوده طبق گفته خودشان امادرطی این چند سال این حزب در حوادث مختلف دخیل بوده گاه به طرف ایران رفته وگاهی هم ازطرف پاکستان حمایت شده کشوری که هیچ وقت مارا آرام نگذاشته .

اماآنچه که درانظاراست این حزب رافقط یک گروه شورشی میپندارند وحمله انتحاری که دراین اواخردرکابل رخ داد وباعث شهادت چند تن از هموطنان بی گناه ما شد واین گروه باصراحت بیان کردند مسوولیت این حمله برماست خود بیانگرصدق این گفته است

.

حزب اسلامی درطی این سالهاخصوصادراین دوازده سال اخیربه بهانه ی حضورنیروهای خارجی  درمقابل حکومت فعلی میجنگدومیگویندکه این دولت راقبول ندارند.

جالب اینست که این حزب دریک روندکه مظهراراده ملی یعنی انتخابات است اعلام حمایت از یک کاندیدرامیکند.آیاممکن است با این چنین وضعیت کنارآمد.

درصورتیکه قانون اساسی افغانستان وحقوق بشری راقبول ندارند پس سهم گیری دردولت هم مشروعیت ندارد .

واعلام حمایت ازیک کاندیدریاست جمهوری بی تاثیرخواهدبود

.

این درحالیست که این حزب وحدت قبلی خودرانیز ازدست داده وبرخی ازاعضای آن شاخه های دیگری ازاین حزب راتشکیل داده اند.

حالامهم ترین سوال متوجه کمیسیون مستقل انتخابات ومحاکم افغانستان میشود که چرابه این اشخاص که درچنین احزاب عضوهستندودرعین حال خودراکاندیدمستقل اعلام میدارنداجازه میدهدتامردم را فریب دهندوبعدحزب اش ازاو اعلام حمایت میکند.

وهمین عدم تطبیق قوانین باعث میشودکه چنین جنایت کاران علنی جنایت میکنندوبعدا نماینده خودرا تعین کرده توقع دارندمردم برایشان رای بدهند.

مردمی که سالها ازگزند کشمکشهای این احزاب درامان نمانده اند به هیچ وجه حاضرنخواهند بود به چنین اشخاص رای بدهند ودراین ظلم سهم بگیرند.

به هرحال اینان تاکه میتوانندظلم وبغاوت میکنندبرای اهداف خودبعدمی آیند صلح خواه میشوند دولت ماهم چبن سبز وقرآن رابرایشان میدهدوبا آغوش باز ازاینان بذیرایی میکند دراین بین فرد فرد مردم افغانستان است که متضررمیشود پس مردم بایدهوشیارانه گام بردارند

.

وبفهمند که به چه شخصی باید رای بدهندتاکشورازاین کشمکش هاآزاد شود.

 

 

 

 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160