انتخابات

Posted on at


درابتدا زمانیکه قبیله ها تشکیل میشد افرادقبیله خواستن یک شخص بافهم درک رادرراس قبیله خود قرارداده که این شخص به اساس رای مردم انتخاب می شد.بعدا رفته رفته این بزرگ شده وامروزدر راس دولت ها ریس قرار می گیرد که آن هم به اساس رای مردم است.


بلی شایدعلل عمده ایکه افغانستان در سال های زیادی به بحران مواجه بوده این بوده که مردم ازین حق یعنی رای دادن محروم بودند.ونمی توانستند رای بدهند به همین خاطر بود که هرشخصی که ریاست این دولت را به عهده می گرفت درست آن رااداره کرده نمی توانست وکشور ما همیشه دوچار مشکلات ومکافات بوده است ولی خوشبختانه که امروزه این پروسه در کشور ما رواج یافته ومردم ما هم می توانند بارای خود سرنوشت خود رابسازند آرامی وآبادی را برای کشور خود به ارمغان بیاورند وکشوری پر از صلح وثبات به ارمغان بیاورند زیرا رای ما آینده مااست
About the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160