باداشتن نیت خراب به مقصدنخواهیم رسید

Posted on at


درزمانهای قدیم پیرمردی زنده گی میکردکه دارای سه پسربود.پیرمردباغ زیبایی داشت.انواع میوه هاوگلهادرآن موجودبوداوهرروزبعدازنمازصبح به باغش می رفت وتابه عصرهمراه باکارگرانش مصروف کارهای باغ بودازدیدن میوه ها،گلهای رنگارنگ وجویهای پُرازآبلذت می برد.هرلحظه که باغش رامی نگریست خداوندمهربان را سپاسگزاری میکردکه این همه نازونعمت دراختیارش قرارداده است.وقتی میوه هارسیده، پخته وآماده چیدن می شدتمام اشخاص فقیرشهربه باغ می آمدندوپیرمردهمه آنهارابادادن میوه های رنگارنگ دلشادمیکردومقداری هم برای فروش به شهرمی فرستاداماپسران پیرمرداین روش پدرخودرانمی پسندیدند.آنها به این عقیده بودندکه پدرشان بااین کارش آنهارابافقر وبیچاره گی مواجه خواهدساخت.ازهمین جهت تصمیم گرفتندکه با پدرخود صحبت کرده واوراقناعت دهندکه دیگربه فقرا ونیازمندان میوه های باغ رانبخشد.وقتی پیرمردسخنان فرزندانش راشنیدبه شدت رنجیدوگفت: من ازجوانی تاکنون شاکرخداوند وخدمتگزاربنده گانش بوده ام.حال که پیرشده ام وپایم به لب گوررسیده است این کاررا ترک کنم؟ نیازمندان هم دردارایی من سهیم هستند.نعمتهایی که خداونددراختیارمان میگذارد نباید آنهاراکاملاًازآنِ خودبدانیم بلکه بایداشخاص مسکین رانیزسهم بدهیم تاهم پروردگارازماخوش وراضی شود وهم دل محتاجان راشادکنیم؛بااینکارفیض وبرکت درمال مان بیشترخواهدشد. اما پسران پیرمردکه به این گپهای پدرشان عقیده ای نداشتندهمچنان باکارهای خیراومخالفت میکردند. مدتی ازاین جریان گذشت.پیرمرد روزهای آخرعمرخودرامیگذراند تااینکه ازدنیارفت.زمان رسیدن وچیدن میوه هافرارسیده بود.پسران پیرمردتصمیم گرفتندکه دیگربه مردم فقیرمیوه ندهند.آنهادورهم جمع شده وقراربراین گذاشتندتاصبح خیلی زودقبل ازاینکه مردم برای طلب میوه بیایندخودشان به باغ رفته وهمه میوه هارا بچینندوبرای فروش به شهرببرند.نیمه های شب به معجزه خداوندآتشی ازآسمان درآن باغ فرودآمدوهمه درختان ومیوه های آن باغ راسوزاندپسران پیرمردصبح زودغافل ازاینکه خداوندازنیت کج آنهاواقف است وآنهارابه کیفراعمال ونیات شان می رساندبه طرف باغ به راه افتادند.وقتی به باغ رسیدندبسیارحیران ومتعجب شدند.هرکدام شرمنده ازنیت پلیدخودبه طرف دیگری نگاه میکرد.هرسه باخجالت زیادبه خانه هایشان برگشتند


بله عزیزان!همانطوریکه درخت ازریشه اش آب میخوردانسان نیز ازنیتش روزی میخوردAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 606
160