افغان سیتادل

Posted on at


درگذشت سال های پر از رنج، جنگ، غم، ویرانی هاکشور ما صدمه های زیادی را متحمل شده است آبادیخود را از دست داده بود وتماماً در کشور خونریزی ها جریان داشت جوی ها پر از خون شده بود وتمام مردم در وحشت زنده گی می کردند ونمی توانستند یک دقیقه دور از صدای تفنگ، بم و انفجار باشند همواره جنگ بود کشتار وزخمی کردن مردم در کشور ما زیاد شده بود و عده زیادی از مردم جان شیرین شان را از دست می دادند وعده دیگر هم به کشور های خارجی مجبور بهمهاجرت های غیر قانونیمی شدند


وزادگاه خویش را ترک می کردن وبعد از آن دوره جنگ ویرانی کشتار ها تمام شده بود وبعد از چند سال دیگر مردم باقی مانده از جنگ که در


مقابل شورشیان شروی ها مقاومتاز خود نشان داده بودند بعد از چند سال جنگ وتمام شدن کشتار شروع به ابادی وطن خود کردند وکشور وزادگاه خویش را آباد کردند وبعد از ان دفترافغان سیتادل همزمان با در شهر کابل وهرات شروع به فعالیت نمود .


 و تکنالوژی هم ترقیکرد وزمان جنگ تفنگاز بین رفت ودورهجنگ با قلم شروع شد موسسه افغان سیتادل برای ترقی شاگردان مکاتب وبه این مردم کمک های معنوی کرده ومن به حیث یک شرکت کننده در این کورس احساس خورسندی می کنم چون این کورس ها را افغان سیتادل ایجاد کرده است به فایده شاگردان ومردماندیشیده است در عرصه فراگیری مهارت هایکمپیوتر شاگردان توانستند استعداد های خویش را بروز دهند  .افغان سیتادل موسسه ای است که استعداد های نهان را اشکار می سازد وفعالیت ها را زیاد می کند افغان سیتادل باعث می شود اشخاصیکه استعداد دارند ونمی توانند که استعداد خود را اشکار کنند به ان اشخاصکمکمی کند که استعداد های نهان خود را اشکار کرد وتوانایی های خودرا نشان دهند وبهوسیله نوشتن مقاله ساختن انواع فلم های کوتاه گفتن شعرکسب درامدکنند وحتا می توانند که پول زیادی را بدست اورند این موسسه در مکاتب کمک های زیادی کرده زمینه درآمد را برای اشخاص موجود دراین کورس آماده می سازد این پروسه در خدمت شاگردان وغیره افرادجامعه  بوده وآنها را کمک می کنند


 


و هم در زمینه بروزه استعدادهاوهم درزمینه وضع اقتصادی اشخاص را کمک می کنند من وتمام شاگردان کورس ازافغان سیتادل تشکری خاصی می کینم که چنین کورس ها را به راه انداخته است وجود این همه خدمات برای ما جای افتخار استفلم انکسدر کشور وجامعه ما مفید واقع شده وبه شاگردان کمک زیادی می کند وزمینه را برای ظهوره توانایی های شان مساعد می کنند


 من شخصاٌ از وجود افغان سیتادل در بینشاگردان مکاتبودیگر اشخاص احساس خرسند می کنم به خاطر زحماتی که در عرصه کمک به شاگردان می کنند شاگردان که در این کورس ها شرکت می کنند قابلیت اندکی کار کردن کمپیوتر را دارند ومی توانند با کمپیوتر کار کنند


 وبا شرکت کردن در این کورس ها می توانند زیادتر با کمپیوتر اشنا شوند وبه انترنت وفعا لیت ان اشنا شوند جیمیل  برای خود بسازند واز طریق ان بخش های دیگر را یاد گیرند متن ها وشعرها را نوشته وبه خدمت خواننده گان قرار دهند این همه سهولت ها را افغان سیتادل برای شاگردان فراهم کرده است


 وجود این همه سهولت ها جزه پیشرفت های مهم جهانشمرده میشود وبرای شاگردان زیاد مهم است  


اظهارسپاسگزاریویک دنیا تشکری می کنم از افغان سیتادل وتشکری زیاد می کنم از الهه جان  و رویا جان محبوب به خاطره زحماتی که متحمل می شوند


 


وجای دارد که ازافغان سیتادل تشکری زیاد کنم که این همه سهولت ها را فراهم کرده است   
About the author

160