سکوت واندیشه

Posted on at


 سکوت واندیشهسکوت ها سر منشع اند یشه هاست وقتی در سکوتی آرامش بخش قرار داشته باشی دست از سر دنیا برداری ودر خود فرو روی سر بر گریبان قلم بر دست به تفکرات خود بیندیشیم وآنچه در ذهن داری با آب قلم با دید روشن بر کاغذی سفید ،بی رنگ بنویسی آن وقت است که معنای واقعی سکوت واندیشه را درک خواهی نمود .چرا ؟فقط یکی بگوید چرا سکوت انسان را با درونش آشنا می سازد .وقتی در سکوتی با نگاه به اطراف خود را تنها حس نمایی خواهی فهمید که تو با خودت دوستی آشنا هستی ،سال هاست که سکوت نامی آشنا و بلند پرواز دارد .از موقع خلقت تا اکنون هر انسان با سکوت وجودش ،بدنیا آ مده وبا سکوت از دنیا خواهد رفت . برای همین است که نویسنده گان وشاعران آثاری گرانبها را به یادگار گذاشتن امروز هر که می خواهد چنین بزرگوارانی را بشناسد تنها خواندن یکی از این آثار ارزش مند کافیست تا او را با درونش درک کند.چراکه هر شاعر ی شعر صدای قلبش را با قلم بیت بندی نموده وهر نویسنده تنها تفکرات خود را


به رشته تحریر درآورده آنچه را در سکوت درک می نمایی از اندیشه هایت فواره نموده.چنان یک آتش فشان در خود مواد جامد را به مذاب وبعد به جوش می آوردانسان نیز تفکری جامد دارد وبعد به مذاب تبدیل وبعد به جوش آمده وبا سکوت فواره خواهد نمود کاش در این لحظه قلمی یافت شود و ورقی شاید این نوشته ها آینده ای دور را هدایت نماید چنان که ما هدایت شونده گان دیروز هستیم وآینده سا زان امروز شاید فردای در کار نباشد .ولی آنچه نوشتم یادگاری از اندیشه هایم در سکوتم است .About the author

160