ادامه زندگی چیست

Posted on at


                                                          

زندگی پرازفراز ونشیب ها  دارد که اگرزندگی  را تعریف کنیم زندگی را نمی تانیم به طور ساده تعریف کرد چون زندگی مشکلات وسختی های زیادی دارد واگربگویم زندگی پورازخوبی ها وپوراززیبای ها می باشد پوراز شورهیجان طفری وهرکس به طوردرست زندگی میکند درهرگوشه دنیا وگاهی خوشی گاهی غم سپری می شود

وبعضی وقت ها غم است بضی وقت ها خوشی وهرکس به یک طریقی شب وروزخود را سپری میکند ووهرکس به یک طریق زندگی میکند وبهترین زندگی زندگی بیقم وبدون تشویش می باشد که نصیب هرکس نمی شود پس باید این زندگی را برای خود درست کرد تا همیشه ارام واسود بود درزندگی این خود ما هستیم که زندگی را برای خود می

 

سازیم نه کس دیگرپس باید ایستاد وزندگی را که دوست داریم برای خود درست کرد تا فرزندان ما دراید اسود وارام زندگی کنن درایند چون زندگی خیلی زیبا می باشد اگربه زیبا هایش پی ببریم که چه زیبا های درانتظارما است پس باید تلاش کردوکوشش کرد وپوشت کارداشته باشیم تا ان جای که می خواهیم برسیم من عاشق زندگی

 

هستم زندگی را خیلی دوست دارم ودوست دارم عاشقان زندگی کنم چون زندگی اندقدر زیاد نیست که من اززندگی استفاد نکنم  پس باید شاد بود وزندگی کرد وهرروزباید گفت که بهترین روز زندگی من است واین می شود گفت طریق زندگی خوب وبا ارزش وخوب  زندگی زیبا است  About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160