به نام خداوندی که باسواد وبی سواد نزدش یکسان نیست.

Posted on at


(چه خوش گفت پیغمبرراست گوی زگهواره تاگوردانش بجوی)


درکشور ما افغانستان هر دسته و گروه از مردم زنده گی می کنند که دارای مشکلات فراوانی هستند.مخصوصاً زنان که شاهد ظلم وستم فراوانی هستند. همچنان طفلهای خوردسال مجبوربه انجام کارهای شاغه هستند.


 افراد شورشی که هر لحظه درفکرخراب کردن سرک ها وبه آتش کشیدن مکاتب هستند.اکثر اشخاص بیگناهی  که از کشورهای خارجی برای درست کردن بندها وراههای مو اصلاتی می آیند قربانی می شوند. تجارها پول وسرمایه خود راازکشور بیرون می برند چون اگردر کشوربمانند یاجان خودراازدست می دهند ویافرزندان آنها اختطاف می شوند.افرادی که دچار بیماری های گوناگون هستند در کشور خود تداوی شده نمی توانند پس مجبورند با پول وسرمایه زیادی با کشورهای همسایه بروند امابراستی منشا تمام مشکلات در جامعه کنونی کجاست  دلیل این همه نابسامانی چیست؟ چگونه می توان آنهارا برطرف کرد؟


   همه می گویند: طالبان انسان های جانی وخون خوار هستندو باید توسط نیروهای امریکایی از بین برده شوند اما فراموش کرده اند که این اشخاص از همین سرزمین هستند ودرهمین کشور متولد شده اند. اما متاسفانه از کودکی در گوش چنین اشخاصی خوانده شده است که باید جهاد کنید.وخودرافدای وطن کنید.که متاسفانه چنین اشخاص شورشی معنای درست جهادرانمی دانند.اماکه در این مورد باز هم دلیل ان را می توان بی سوادی بیان کرد .افغانستان 30 سال جنگ وخون ریزی را تجربه کرده است این جنگها خسارت های زیادی را به همراه گذاشته است.به طورمثال:مهاجرت, دزدی, فقر, گرسنه گی ,ویرانی, تباهی, داغ فرزند که مهمترین ان بی سوادی می باشد.


در طی این سالها مردم افغانستان از هر نگاه عقب ماندند چون سواد نداشتند اکثراشخاص ازنام طالب نفرت دارند. از اختطاف گر بیزارند وازفقر و بدبختی دوری می کنند. درپی داکتران ومتخصصان فهمیده در کشور های دیگر هستند که عامل همه این هابی سوادی است کسی که سواد نداشت حتی اگر در اروپابزرگ شود دارای ذهنی پوچ وبسته است چه برسد در افغانستان. طوری که از تاریخ اموختیم گاندی رهبر مذهبی هند,درزمان تجاوزانگلیس سی سال درزندان به سربردامادرهمان زندان می گفت :درس بخوانیدتاکشورازتجاوزخارجی هاآزادشودپس ماجوانان بایدبدانیم اگربخواهیم نسل بعدازماویافرزندان مادرکشوربامشکلات زندگی نکنندبایددرس بخوانند تاپیشرفت کنندوبه رشته هایی چون حقوق  اقتصاد,داکتری وغیره...... دست یابند.من به عنوان یک هموطن از همه عزیزان ودوستان خود خواهش مند هستم تا همیشه علم راشعار خود قرار دهند چون اگر ماجوانان بخواهیم همانند نسل گذشته خود زنده گی کنیم هیچ گاه این کشور ازاد واباد نخواهد شد دیگر بس است ما مردم افغان از هرطرف بسیار شکنجه شده ایم وضربه دیده ایم به امید روزی که همه ما ازاد در کنار علم زندهگی خود رابسر برسانیم وحمایت وپشتیبانی خودرااز سواد وارزش ان در اسلام اعلان کنیم . بایددانست که خداوند( ج )طلب علم را برزن و مرد فرض گردانیده است.     


سحر(رحمانی)About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160