به دنبال خوشبختی

Posted on at

خوشبختی چیست؟
این سوالیست که ممکن است در ذهن هر کسی پیدا شود،اما بعضی معنای واقعی اش را شاید بتوانند درک وتحلیل کنند.شاید ما فکر کنیم که هرگاه آسوده گی های اقتصادی داشته باشیم ما خوشبخت هستیم .وبعضی شاید فکر کنند که داشتن موتر بیلدینگ و پول خوشبختی است وشاید بعضیها به این فکر باشند که کسی که پاور وقدرت دارند خوشبخت ترین انسانهای روی زمین هستند.شاید انها درست میگویند اما فقط در یک محدوده یی نه به طور کل.قسمی که در بالا  به بعضی موارد اشاره شد،این ها یک قسمت  کوچکی ازخوشبختی را تشکیل میدهند .اشخاص پولدار شاید همه زنده گی خوشبختی نداشته باشند واز زنده گی شان لذت نبرند به فیصدی بیشتر شاید اشخاصی اند که از زنده گیشان رنج میبرند.

تاریخ نشان میدهد که آن اشخاصی که مال ودارایی بیشتری داشته اند  نسبت به دیگران نگران وپریشان تر اند.زیرا با یک شکست کوچک وغیر قابل ملاحظه در تجارت شان ممکن است  آنها را  دچار افسرده گی نماید.وآنقدر میتواند در بعضی تاثیر بد وارد نماید که باعث خود کشی شان شود.یک مثال بسیار واضح این میتواند درکشور های سرمایه دار امروزی دیده شود.که بیشتر مودم آن نزد داکتر های روانی وعقلی عصبی مراجعه میکنند.ویا به مواد مخدر روی می آورند.اگر چه زنده گی آرام وپر از اسوده گی نیز درین نوع کشور ها دیده میشود .اما برعکس این پروسه در کشور های فقیر زیاد قابل ملاحظه نیست.

 به هر حال زنده گی بسیار کوتاه است که آنرا با آرزوهای غیر قابل دسترس ونا ممکن ضایع کرد.بهتر است تا با زنده گی طئری که هست رفتار نماییم، به این معنا نه زیاد انرا سخت بگیریم ونه زیاد مشکل.خوشبختی اصلی وواقعی انست که به دیگران خدمت کنیم تا خوش باشیم وخوشحال زنده گی کنیم.ما خوشبخت خواهیم بود در صورتیکه زنده گی آرام ،بی آلایش ،قانونی ومشروعی داشته باشیم.هیچکس تمیتواند این را تحقق بخشد مگر اینکه جامعه خوشبختی داشته باشد.الله تعالی از ما میخواهد تا اوامر انرا بخاطر خوشبختی واسوده گی خود مان اطاعت کنیم.یک انسان زمانی که می خواهد به ارزوهایش برسد باید یاد بگیرد چگونه زنده گی خود را پیش ببرد تا به خوشبختی واقعی برسد.انسانهایی هم درین روزگار زنده گی میکنند که با پایمال کردن خواهشات نفسانی یک زنده کی خوشی را سپری میکنند.

زیرا خواهشات بیجای زنده کی روان وطرح زنده گی مارا میتواند مخشوش ومتلاشی کند.کسی که دارای مقام والا وسرمایه هنگفتی است عمیشه درین فکر و خیال است که ملکش به سرقت نرود ویا اینکه درین فکر است که اهل وعیالش اختطاف نگردند بنا خانواده اش نیز در پریشانی بسر میبرند و در شهر وبازار مانند دیگر مردم به راحتی گشت وگذار کرده نمیتوانند.خرج خوران اضافی که عبارتند از بادی گارد اند نیز سروکله ایشان پیدا خواهند شد.یک انسان موفق زمانی میتواند که اندیشه اش را مطابق ضرورت زنده گی اش به پیش ببرد که دایم در فکر خوشبختی باطنی باشد نه ظاهری چون خوشبختی ظاهری تنها نام دارد دیگر هیچ موثریتی از خود بر جای نمیگذارد.

علم ودانش از جمله عوامل خوشبختی یک فرد است چون زمانی که انسان دارنده تحصیل ودانش باشد اندیشه و طرز تفکرش نیز مطابق تحصیلش خواهد بود.یکی دیگر از عوامل خوشبختی با خدا بودن است چون مسلمانی که از دستورات  وتعلیمات دین مقدس اسلام آگاهی داشته باشد میداند که از کدام راه به سوی خوشبختی روان خواهد شد.از جمله ایجاد صلح در جامعه خودش خوشبختی یک کشور است.صلح پدیده یی است که بوجود اورنده خوشبختی در جامعه است اگر صلح همه جانبه نداشته باشیم هیچوقت به خوشبختی واقعی نمیتوانیم برسیم .میتوانیم دوستی وصداقت را نیز عاملی برای خوشبختی بیان کنیم چون زنده گی بدون دوستی وصداقت مرگ بدون شاهد ونشانه است پس نمیتوانیم
 بدون صداقت ودوستی به این اصل برسیم.زمانی که در بین افراد جامعه صداقت وجود نداشته باشد بر سر ان جامعه چه واقع خواهد شد؟واضح است .بطور مثال شخصی از دوکان محل خویش مواد غذایی را به قسط از دوکاندار میخرد اگر سر موقع پول ان دوکاندار را برایش تحویل ندهد چه قیامتی را نو  خواهند کرد،زنده گی تمام مردم ان منطقه را تلخ خواهند کرد پس خوشبختی چگونه بوجود اید وقتی خود مردم ندانند از کدام راه پیش بروند تا به این اصل برسند عواملی که باعث مستحکم نگهداشتن خوشبختی میشوند توسط خود مردم بوجود امده و توسط خود شان متلاشی و زیر پا میشود پس بیایید قسمی به مردم خومت کنیم وبا انها رفتار کنیم که خودمان از تنها انتظار وتوقع داریم.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160