چگونه فشارهای عصبی را کاهش دهیم

Posted on at


ازقطع شدن ارتباطات با دیگران احساس گناه نکنید

می توانید درتمام طول زنده گی سعی خود را کنید تا به افرادی که سالیان سال درکنارشمابوده اند،

ارتباط تنگاتنگی داشته باشید وچه خوب است که از پس این کاربربیایید.اما انجام آن نه ضرورتی

دارد ونه عملی است.بپذیرید کسانیکه دیگران باآنها ارتباط ندارند یا از نزدتان رفته اند خیلی زود

ازخاطرتان محو میشوند.بی شک آنها نیزشمارا فراموش خواهند کرد.هیچ مشکلی ندارد شاید روزی

دوباره یکدیگررا ملاقات کنید،شایدهم نکنید

.

درهرحال خاطرات زیادی ازآنهادارید وبنابراین باخود

تان دشمنی نکنید یا دیگران رامقصرندانید.جدایی کاملاٌ طبیعی است. مُسلم بدانید که دیگرتحت هجوم

فشارهای عصبی قرارنمیگیرید.

=تازمانی که موضوعی برای نگرانی نداریدنگران نباشید.

شاید شمااز جمله کسانی هستیدکه وقتی همه چیزبه خوبی پیش میرود،دل نگرانی رویدادی سخت و

هولناک هستید که از راه می رسدوزنده گی رابه کامتان تلخ می کند.ویاشاید وقتی کسی به موقع

نمیرسد یا اتفاقی خارج ازبرنامه رخ میدهد،بلافاصله به بدترین حادثات فکرمیکنید.یاشاید همواره

ترس ها ونگرانی هایی درمخیله تان جاخوش کرده اند!درهرشرایطی که قرارمی گیرید،وبه یاد

هزاران هزارمرتبه ای بیافتید که پی برده این نگرانی تان بیهوده بوده است.به هرحال فکرکنیداین

بارهم شانس زیادی به شما روی می آورد.پایان،شادی ونشاطی زایدالوصف است.آسوده خیال باشید

اززنده گی لذت ببرید واز نگران شدن درموردهمه چیزدست بدارید مُسلم بدانید که تحت هجوم فشار

های عصبی قرارنمیگیرید

.

=وسیله ای راکه دارید،دوباره نخرید.

 

این نکته ممکن است کاملا بدیهی باشد.شاید ازبرخی وسایل چند قلم درخانه تان داشته باشید،امااز

وجودآنها بی خبرباشید

.

بنابراین قبل از رفتن به خرید،همه جاهای خانه رابه دقت بررسی کنید تا

ببینیدآیاچیزی که نیازدارید درخانه تان هست یانه.فهرستی ازاقلامی که چندان استفاده نمی شود

تهیه کنید ومحل نگهداری هر کدام ازآنهارا نیز یادداشت کنید.دراینصورت بارها میتوانیدبانگاهی

به این فهرست،ازخرج کردن بیهوده پول وتهیه دوباره وسایلی که درخانه دارید جلوگیری کنید.

مسلم بدانید که دیگر تحت هجوم فشارهای عصبی قرارنمی گیرید.

=فکرنکنید که همیشه باید درحال انجام کاری باشید.

کارنکردن مشکلی ندارد.درواقع،اگرسعی کنیدهر روززمانی رابه کارنکردن اختصاص دهید،

مشکلی پیش نمی آید وضررنمی کنید.هیچ کاری انجام ندهید.بنشینید وتن آرامی کنید.آرام پیاده روی

کنید.

ذهن تان رابه روی شگفتی ها ببندید.وبعد درتخیلات خود غوطه ورشوید

.

ابتدا،ممکن است این

کارشمارا عصبی کند.زیرا درهمان حال که می توانستید دست به انجام کاری سودمند بزنید،بیکار

نشسته اید ودراید زمان بهره وری تان را هدر میدهد.اما میتوانید فکرس رابکنید؟هنگام بیکاری در

حال انجام دادن کاری سودمند هستید.به اسپ های دونده ذهنتان افسارمی بندید وسرعت شان را

آرام آرام میکنید.دارید کنترل خودتان رابه دست بیاورید.دارید می آموزید که زنده گی کردن فقط
کارکردن نیست....بلکه بودن است

 

.

=اول ازهمه درجستجوی حقیقت باشید.

قضاوت کردن،متهم کردن یانتیجه گیری سریع را به تأخیربیندازید.سعی کنید ابتدا ازواقعیت ها آگاه

شوید.عدم آگاهی کافی هم به شما ودیگران صدمه می زند.پیش ازآن که قضاوت کنید بادسترسی به

یک منبع موثق وآگاه ازشرح واقعیت وتمامی آنها مطلع شوید

.

جامعه آماده است تا در اندک زمانی

پس ازپخش شایعه به سمت همه کس وهمه چیزثابت میشود.به هیچ عنوان خم به ابرو نمی آورد.

شما بخشی از این جامعه نباشید. پیش ازآن که دست بکارشوید،ازجامعه ماجراآگاهی پیدا کنید.

=فهرست غذاهایتان ساده باشد.

هنگامی که قصد دارید مهمانی برگذارکنید لازم نیست انواع واقسام غذاهای مختلف را روی میز

بچینید.یک نوع پیش غذا یک دیس غذاهای اصلی چند ظرف غذاهای جانبی وچند نوشیدنی کفایت

میکند

.

با این کار،در هزینه ووقت خود صرفه جویی میکنید وچنان مهمانی دادن برایتان ساده می

شود که دلتان میخواهدمهمانی های بیشتری ترتیب بدهید.اگر مهمانی رابیش اندازه مُفصل برگزار

کنید،آن وقت مهمانهای تان که میخواهند متقابلا شما را دعوت کنند نیز نا گزیرند مهمانی مفصلی

 ترتیب بدهند نه شاید قوای مالی وجانی شان رانداشته باشند.باید بجای کمیت،کیفیت غذابرایتان

مهم باشد.کاری کنید که مهمانان تان خوش بگذرد واحساس خوبی داشته باشند

.

=ذخیره واژگانی زبان دوم خود را افزایش دهید.

ندانستن معنی یک واژه آزار دهنده وناراحت کننده است.از همه ناراحت کننده تر حدس زدن

اشتباه معنای یک لغت یا پرسیدن از دیگران است. اگر معنای واژه ای را نمی دانید آن را در

فرهنگ لغات جستجو کنید.هر روز مشتاق یاد گرفتن یک واژه جدید باشید واز نحوه ی تلفظ و

کار بردآن آگاهی کاکل پیا کنید. غنای واژگانی  وه شما کمک میکند که فورا متوکه شوید دردنیا

چه میگذرد تا این راه نیازمند یاری گرفتن از دیگران نشود

.

 

 

 

 About the author

160