زنی که متکی به زیبای است

Posted on at


زنی که متکی بر زیبای است


یکی از بزرگان عبارت مشهوری دارد که می گوید :(خداوند همه زنهارا زیبا آفرید  است)اما بر عکس یکی از معایب جامه ما این است که دختری به دنیا می آید واندکی کلان تر شدوکمی هم از زیبای بهر مند می شود


تمام فامیل ودوستان می گویند چه دختر زیبای  یا زن فلانی یک دختر زیبای را زاییده مثل یک تکه ما وآن قدر این جمله طی سالها به دهن می گرددکه دخترک معصوم حتی اگر خودش هم نخواهد نا خود اگاه نازک ونارنجی بار می آید.


همه می دانند دخترانی که زیبا هستند بیشتر در کودکی از شیرینی وملافت زیاد ی برخوردارند بنابر این دیگر نیازی نمی بیند که از خود تلاشی نشان دهد تادرسی از بیاموزد یا تجربه ای از مسایل اجتماعی بیاموزد .وپیش خود خیال می کند دیگر دلیلی ندارد که دنبال آموختن هنری باشند .یا فکر می کنند هنر های آشپزی خانه داری  پچه داری وسایر هنر های ظریف اداره یک خانه  اصلا جز وظایف آنها نمی باشند.خلاصه (())که اگز از اختضارات یک زن افغان است در قامئس آنها وجود ندارد


این قبیل دختر خانم های که دارائ غرور زیاد هستند بهزیبای ظاهری خویش متکی شده وهر جا که میروند می خواهند از سلاح اتفاقا استفاده کنند


چون در کودکی به ملت سهل گرای والدین هر چه خواسته اند به دست آورده اند فکر می کنند پس از ازدواج هم پیوسته بقیه درهای زنده گی روی همین پاشند میچرخند


زن موجودضعیفی است که همه چیزرا حاضروآماده می خواهد. وحاضرنیست برای آن بهایی بپردازد، بنابراین برای یک زن زندگی معمولی که درهرصورت مشکلاتی را دارد آماده نشده است.


ظاهرا گناهی هم ندارد ! چون اولابه نیاموخته اندکه زیبایی تنهاعامل موفقیت درزندگی نیست ثانیاهنوزنمی داند وکسی هم توجهش نکرده است که همه زیبایی او بعدازچندصباحی آگاهی به شش ماه ویکسال هم نمی رسد برای شوهرش یکنواخت می شود انگاراصلاوجودنداشته است.About the author

160