گیاهان هرز

Posted on at


یکی از صفات خداوند پاک صمد یعنی بی نیاز میباشد واین صفت فقد مخصوص خداوند متعال است ازین رو تمام موجودات ذی روح روی زمین بنابه اینکه گیاه هستند نیازمند هستند . همچنان انسان که اشرف مخلوقات است نیز از این قاعده مستثنا نیست و دارای نیاز های متعدد میباشد که بدون شان ادامه زنده گی برایش مشکل و حتی ناممکن میشود. ازجمله مهمترین نیاز های انسانی را میتوان از هوا ( اکسیجن) و غذا نامبرد . تمام موجودات زنده بشمول انسان ها از لحاظ تاءمین مواد غذایی بصورت مستقیم و غیر مستقیم متکی و وابسته به گیاهان میباشند.


همچنان اکسیجنی که در نتیجه ترکیب ضیایی از گیاهان به محیط آزاد میشود منبع اکسیجن برای تنفس موجودات زنده محسوب میشود. بنابر این نقش گیاهان در زنده گی بشر حیاتی است


  


افزایش روز افزون نفوس جهان وکمبود مواد خوراکی عمده ترین مشکل برای دولت های جهان محسوب میشود.


سازمان خوراک جهان سه راه را برای حل مشکلات کمبود غذا پیشنهاد می کند که عبارت از


الف: افزایش محصول فی واحد مسطح


ب: توسعه زمین های زراعت3


ج: جلوگیری از ضایعات                             


 


   


از جمله مواد فوق گذینه سوم معقول تر به نظرمیرسد، زیرا از کل محصولات زراعتی تولید شده در سطح جهان سالانه 60% شان بنابه عوامل مختلف در امراض مختلف تولید (کاشت، برداشت) ضایع میشوند که اگر از این ضایعات جلو گیری گردد کتله یی عظیمی از مردم از این مواد بهره مند میشوند. عواملی که باعث از بین رفتن ضایع حاصلات کیاهی می گردند عبازت اند از امراض، آفات، حوادث طبیعی و گیا های هرزه . گیا هان هرزه به تنهای خود سالانه باعث ضایع 12% حاصلات مزارع میشوند که از اهمیت ویژه برخوردار هستند. گیاه هرزه به نیاتی گفته میشود که در زمان و مکان نا مناسب روییده باشد مثلا در مزرع گندم روءیدن جو بحیث گیاه هرزه محسوب میشود همچنان گیاهان هرزه خاص هم وجود دارند که بصورت طبعی رشد کرده و دارای ارزش اقتصادی نیستند. گیاهان هرزه باعث گاهش کمیت و کیفیت محصولات گیاهان می شوند. آنها در گرفتن آب ،مواد غذای، نور وغیره با گیاهان اصلی رقابت کرده باعث ضعیف شدن حتا ازبین رفتن آنها می شوند، بر علاوه دهاقین به منظور مقابله با گیاهان هرزه و خرید گیاه کش هامصارف هنگفتی را تحمل می شوند همچنان تخم گیاهان هرزه بدر زمان برداشت محصول با تخم گیاه اصلی مخلوط شده و کیفیت تخم اصلی را نیز از بین می برد. بعضی گیا هان هرزه دارای مواد سمی بوده حتی مواشی را بعد از مصرف کردن شان مسموم می سازند
About the author

rateb-rahmani

Rateb Rahmani lives in Herat Afghanistan. He is graduated from International Herat Afghan-Turk High School ,He is student at Herat engineering Faculty. He was born in 12 may1994.he likes football , Hes favorite subject is Maths ,English and Computer and favorite color is Black.

Subscribe 162
160