ایمان و اعتماد

Posted on at


ایمان و اعتماد:توانا کسی است که به توانایی خویش اعتماد دارد.راه های موفقیت فقط جلوپای صاحبان وعزم کسانی است که موانع را با لبخند استقبال میکنند.اعتماد ،همیشه در موفقیت است،مهارت ونیرو را زیادترومغز را سالمتر میکند.کاری را که انجام میدهیم حاصل عقاید،عزم و اراده ماست اگر اینها ضعیف باشند،حاصل کارمان نیزضعیف است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بعضی از مردم استعداد داشتن نظریات درست ندارند هرچیزی راسطحی نگاه میکنند و نمیتوانند به اعماق آن نفوذ کنند و خیلی زود تحت تأثیر افکاردیگران رفته و عقاید خود را تغییر میدهند.این قسم اشخاص  بی ثبات هستند و به هیچ کارشان نمیتوان اعتماد کرد.                                                                              کسیکه قدرت تصمیم گرفتن ندارد،به درد چه کاری می خورد؟کسیکه نظریاتش سطحی است محل اتکای محکمی  ندارد،به چنین شخص که هر قدرهم که شرافتمند باشد نمیتواند اعتماد کرد.کسانیکه دارای نظریات درست و محکمی نیستند شانس موفقیت شان در زنده گی بسیار کم است.برعکس افرادی هم تصور کنید که افکار شان از درونشان سرچشمه میگیرد ودر اعماق فکرشان جایگزین میشود،یعنی کسیکه نیرومند و در تصمیمات خود ثابت قدم است،مورد اعتماد هر کسی است.چنین شخصی افکارش متغیر نیست به هیاهوی معترضان گوش نمیدهد و هرگزازهدف خود دست برنمیدارد. 

اگر جوانان به توانایی های خود ایمان داشته باشٌند،مسلماً به بالاترین مقامات میرسند. هیچکس تا ایمان به توانائی خویش در انجام کاری که ته  شروع کرده است نداشته باشدقادر به انجام آن نیست

 ،اماکسی را که با ایمان محکمی به اقدام خود اعتماد دارد، و معتقداست که قادر به انجام کار است،نمیتوان از راهی که میرود برگرداند. ایمان به پیروزی،خود نیل به پیروزی است. مشکل ترین کارها را با ارادۀمثبت میتوان انجام داد،اما با نظرات منفی،ساده ترین کار ها نیز ممکن نیست. پیروزی بر موانع فقط برای کسانی امکان دارد که دارای نیروی مقابله اند.پیروزی مال کسانی است که میخواهند پیروز شوند. بنابراین برای رسیدن پیروزی هیچگونه ضعف مادی و معنوی را به خودتان نسبت ندهید و وسواس که عدم موفقیت است را از قلب خود خارج کنید.  

اگر ایمان و اعتقادسالمی به نیروی خود داشته باشید،اگر موفق شده با شید که احساسات معنویتان را به خوبی متوجه هدف خویش سازید،مسلماًبه تمام آمال و آرزو هایتان خواهید رسید.

وقتی که سنگی به هوا پرتاب میشود،انسان اطمینان دارد که  نیروی جاذبۀ زمین آن را  بسوی خود میکشد. از این روی حتماًآن سنگ به زمین برمیگردد و همان اندازه که این موضوع حتمی است رسیدن به هدف به وسیله یک مغز مثبت و آفریننده نیزحتمی است. مقناطیسی که هدف را جذب میکند مغز خود انسان است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

160