پدر ومادر

Posted on at


پدرومادرکسانی که زنده گی مابه آنهارقم خورده کسانی که درزنده گی مانقش بسزای دارند وبدی رااز آنها یاد میگریم ازطریق آنها از بدی ها دورمیشویم وبه خوبی هانزدیک کسانی که تمام خوشی های خوده فدای ما میکنند تمام جوانی پیری فدای ما میشود ما چی میخوریم کجا میروی باکی نشین وبرخاست داریم تمام  امورات را ازآنها میاموزیم پس ماباید قدر پدر مادر رابدانیم چون هر قدر توسیف آنها را بکنیم کم است حق دارند بر ما که تا حد امکان خواهشات آنها رابجا کنیم به آنها احترام خواص داشته باشیم چون رضای خدا دررضای پدر مادر است اگر پدرو مادراز ما راضی باشند خداوند ج از ماراضی استمAbout the author

baharaherfan607

I am a student at malekah jalali high schoolin 12ed grade my favorate subject is English and math I like to vallyball.

Subscribe 0
160