دختر افغان

Posted on at


دختر افغان
یک دختر از زمان تولد در خانه وخانواده اش رحمت وبرکت را به وجود میاورد به لطف خدای پاک البته از کودکی تا نوجوانی دچار مشکلاتی میشود که خاطره بد در دوران جوانی برش باقی میماند خصوصا در کشوری که حق حقوق زنان ودختران تا حال که عصر تکنالوجی وپیشرفت است ادامه دارد کشوری چون افغانستان در این


کشور از زمان که یک دختر پا به جهنمی چون دنیا میگذارد فامیل اقارب وخصوصا پدر با گلون عقد کرده وبا دل پر از نفرت ولعن بد وتحقیر امیز میگوید که دختر است چرا دختر است چرا پسر تولد نشد وبعد وقتی نوجوان میشه میگه بازی با همسنسالایت نکو طرف بچه ها نگاه نکو حتی اگه از تو خورد تر هستند وزمانیکه وقت تحصیل ودانش اموزی میرسد پدر میگه درس نخوان مکتبی چی کاری چی اخی تو یک دختر استی سبا ازدواج میکنی میری درس به کی میخوانی همیشه در افغانستان حقوق دختران زنان پایمال شده افسوس به حال همچین کشوری یا ملتی که لاف از اسلام میزند


واسلامیکه به زنها احترام وحق وحقوق مساویانه با مردها داده زیر پا میکنند وانگار اصلا این کار خلاف اسلامه حتی در شرایط امروزی وقتی یک دختر جوان از خانه بخاطر تحصیل یا وظیفه بیرون میشه با دل لرزان وچشم که انگار اشک جاریست تا به هدفش میرسه چندین متلک یا سخنان رنجاور میشنود گپهای که فقط درد واشک به زندگی یک دختر میرساند نگاه هایکه دردش از ضربه تیر بد تر است شینیدن سخنانیکه از سیلی ظالم بدتراست اما او دختر چی باید کند جز ایکه با چشمهای اشک الود به دنبال هدفش روان باشد با مردم نادیده وعقب مانده چون افغانها چی باید کرد  در


افغانستان همه چیز خلاف میل دختران است تا زمان که مجردی باید تحت سلطه وفرمانبردار فامیل واقاربت باشی


وزمانیکه ازدواج کردی تحت سلطه همسر چرا حالا این سلطه پدر مادر قبول اما اقارب چه مربوط که دخالت دارند درین کشور وقتی دختر با محض فهمیدن یا نفهمیدن مسولیت هایش باید ازدواج کند انگار این یک قانون شده حالا او شخص مورد نظر مایه  به خواست دختر باشد یا نه پیر است یا جوان حالا که ازدواج کرد چی بدترم زندگیش میشه به نظرمن دخترا خیلی بی عقلی میکنن که ازدواج میکنن مه از ازدواج یک مفهوم گرفتم با دیدن این سرنوشت زنان افغان ازدواج یعنی زیر بار دوش یکی رفتن که برگشتش بدبختی ماندگاریش تحمل هر ظلم وستم اکثرا دختران جوان به دست همسرش کشته شده زخمی شده ازهمه ارزوها وارمانها خود رد شده حتی تحصیلی که کرده به او بی مفهموم وبی محتوا شده تا وقتی مردان متعصب ودلهایکه هیچ وقت اعتماد باور ندارند سرنوشت دختران همین یا بدتر هم است .یک دختر همیشه با قلب پاک ودل صافش محبت یک بچه که ابراز میکنه قبول میکنه اما او پسر از دلپاکی دختراست سواستفاده میکنه وترکش میکنه چرا مگه قبول عشقت گناه بود؟    ازین   ملک خوشم نمیایه بمه مثل یک قفس حبس وبی هواست چند بار خواستم پرواز کنم برم به ملک دیگری اما وقتی


اسایش در خانه نباشه در بیرون هم نیست
بسه بسه بسه  دیگه تا کی باید به خاطر دختر بودن خود از دنیا بگذریم زندگی فقط ازار واذیت ودر چنگ گرفتن خواهرو همسر نیستAbout the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160