برنامه ریزی آموزشی

Posted on at


در برنامه ریزی آموزشی مانند نوشتن یا تدوین یک درخواست نامه برای یک طرح عناصر و موارد ذیل باید مشخص گردد. بعنوان مثال آمزوش سیستم های نوین بانکداری برای کارکنان بانکهای هشت گانه هرات در قابل مثال ارائه میشود.


نخست. هدف ها. آموزش سیستم, ارتقاع سطح علمی کارکنان, افزیایش کیفیت سیستم بانکی, ایجاد رشد و پیشرفت در نظام بانکداری این ولایت.دوم. مواد آموزشی, یعنی آنچه که شرکت کنندگان در یک دوره آموزشی باید بیاموزند. در این مثال سیستم های نوین بانکداری بر اساس سیستم های نوین بانکداری براساس سیستم های نوین بانکداری اسلامی


سوم. روش. سخنرانی, پرسش و پاسخ, مشاهده ای, مشارکی یعنی گروهی


چهارم. مخاطب. سن, اطلاعات, جنسیت و فرهنگ از جمله عامل های است که در انتخاب مخاطب باید لحاظ گردد. یعنی بررسی شود که به جی کشانی آموزش صورت می گیرد.


پنجم. مکان. در چی محل و توسط کدام موسسه آموزشی صورت گیرد؟ششتم. زمان. مشحص کردن زمان, آغاز و پایان دوره ساعات آموزش و استراحت.


هفتم. ابزار و وسایل آموزشی: کامپیوتر, نرم افزار, تخته کتاب و سی دی های کمک آموزشی


مواد اساسی آموزش کارکنان. مواد اساسی کارکناد در یک سازمان دو نوع اند: مواد برون سازمانی, مواد درون سازمانی.مواد برون سازمانی عبارت اند از دانش و اطلاعات لازم درباره سازمان و تشکیلات. اطلاعات علمی و مهارت فنی در ارتباط با وظایف شغلی.


مواد درون سازمانی. روابط انسانی در سازمان, شیوه ارتباط با همکاران. روابط اجتماعی در سطح وسیع, نگرها و ارزشهای مناسب و مطلوب نسبت به کار و تلاش و خدمت.


 About the author

160