برای کشتی ها بی حرکت موجها تصمیم میگیرند !

Posted on at


 


جمله جالبی بود، در حال جستجو در انترنت بودم که ناخودآگاه به این جمله برخوردم با خودم فکر کردم که واقعا این جمله چه معنایی خواهد داشت، آیا کشتی که قابلیت حرکت را ندارد باید سرنوشت خود را به امواج بسپارد، در همین فکر بودم که به ذهنم آمد کشتی بی حرکت میتواند مانند انسانی بی هدف که سرنوشتش بدست دیگران رقم بخورد، براستی بی هدف بودن چه دلیلی میتواند داشته باشد ؟

بسیاری از انسانها هستند که در زندگی خود هدف خاصی ندارند و هر چه بزرگتر میشوند خود را بدون هدف به سرنوشت سپرده اند تا هر جایی که میخواهد آنها را ببرد، این افراد انگیزه ای برای تغییر و رشد خود ندارند و بیهوده مسیر زندگی نامشخصی را ادامه میدهند. البته این افراد با بینش اینکه هر چی پیش آمد خوش آمد به جلو میروند و نگرانی از آینده خود ندارند.

 

باز میگردیم به موج ها .. عامل تصمیم گیرنده برای کشتی بی حرکت که همان انسان بی هدف است، موج همان سرنوشت است که انسان را به این سو و آن سو میبرد و گه گاهی هم به صخره ها میکوبد، بعضی انسانها هستند که شانس بازگشت از این تلاطم و کوبیده شدن را ندارند و زندگی شان پایان می یابد و بعضی هستند که با سپردن خود به امواج مسیر زندگی نامشخصی را طی میکنند، 
About the author

160