تقدیم به تو ای زن

Posted on at


تقدیم به تو ای زن!
زن تا زن است همه دوستش می دارد
چون مـادر شد خدا دوستش می دارداگر به نردبان تاریخ زن فراز آییم در پهنه زمان می یابیم که زن این موجود زیبا و هستی آفرین نیمه پیکر جامعه را تشکیل داده و با کار وپیکار خود صفحۀ را در تاریخ کشور به یادگار گذاشت که بنام دوره مادر سالاری یاد می شد.متاسفانه به گذشت کمون اولیه و روی کار آمدن دوره برده گی به زن هیچ گونه حق و امتیاز قایل نشده زن را موجود اضافی وناقص العقل می پنداشتند.به گفته فردوسی طوسی : "زن را فقط داشتن هنر زایش شیران نر بسنده است " اکتفا می نمودند و در تاریک نگهداشتن اذهان شان می کوشیدند خلاصه زن در هر مرحله تاریخ زحمات فراوان کشیده و شیر مردان به جامعه تقدیم نموده است .زن همان سان که زن است زن مادر است ،زن خواهر است و زن همسر است در یک کلام زن قهرمان جهان هستی است،زیرا در عقب هر مرد قهرمان دست یک زن است .بجا گفته اند که : "زن مخزن اسرار خلقت است"
آنچه زیبایی در جهان پس از خلقت ایزد متعال می بینیم حاصل زحمات زن است ،بدون موجودیت زن زیبایی جهان نا تکمیل بود بدین معنی که با خلقت زن زیبایی جهان تکمیل گردید


تمام نوابغ جهان در دامان پر عطوفت زن پرورش یافته است.با آنچه گفته آمدیم زنان افغان بیشتر از هر زن دیگر قهرمانتر است، زیرا اوست که فرزند و جگرگوشه اش را در سه دهه قربانی داده و خود با موهای سپید در کنار تازه عروس نشسته و با متانت و استواری کمر همت بسته اشک را چشمان یتیمان زدوده و به شهادت فرزند خود افتخار نموده است.قهرمانی زن از آنجایی سرچشمه گرفته که با یک دست جهان و با دست دیگر گهواره را می جنباند.
چه شیرین شاعر گرانمایه گفته است:
اگر زن نمی بود عالم نمی بود
نشانــــی زاولاد آدم نمی بودAbout the author

160