صداقت

Posted on atصداقت بهترین پالیسی است .این حقیقتی است که هر کس میداند.اما اشخاص بسیار محدودی شاید از این پالیسی پیروی کنند.صداقت تنها به این معنا نیست که دروغ نگوییم بلکی به این معناست که تمام ارزش ها ومعیار هایش را تعقیب کنیم.یعنی اینکه،وقتی ما در مورد صداقت بحث می کنیم ما حقیقتا ما ارزش هایی را که برای جامعه انسانی ما اهمیت دارد.کسی که زیرکانه و از روی زبان بازی صحبت میکنند انها هنوز در گفتار خود از صداقت پیروی نکرده اند . در حقیقت انها را فریب داده اند .مخصوصا زمانی که انها میدانند چه کاری انجام داده اند.این خلاف اصل صداقت است.وشاید یک جامعه را به سوی بدی ها بکشاند .صادق بودن کاری است بس اسان به شرط اینکه با اراده قاطع از ان پیروی کنیم اما افراد کمی از جامعه ما این را درک کرده میتوانند.وتا زمانی که مردم این را بدانند بسار دیر خواهد شد چون زنده گی بسیار کوتاهست  وارزش های تمام انسانها را به پایش فدا خواهد کرد.
تجربه نشان داده است،کسانی که به طور قانونی امور زنده گی شانرا پیش میبرند بخواهند نخواهند به مشکلاتی مواجه خواهند شد که به ندرت به انها غالب خواهند شد.چندین دستور العمل وجود دارد که صداقت را به خود عادت دهیم:اول اینکه دروغ نگوییم،اشتباهات دیگران را نپوشانیم،به رشوت دسترسی نداشته باشیم.بلکی،حقیقت را بگوییم،ترحم داشته باشیم  مهربان ودارای حس همدردی باشیم و...این تمامش را هایی بود که ما را به مقصد مان میرساند.با عملی کردن قوانین صداقت در فعالیت های روزمره مان ،میتوانیم به صداقت واقعی در پروسه زنده گی خود برسیم.زمانی که مهربان باشیم دارای حس همدردی باشیم،دلسوز باشیم و نیکخواه باشیم وچیزی را که به خود میپسندیم به دیگران هم بپسندیم با دیگران فریبکاری نکنیم واز روی انسانیت احترام همنوعان خود را داشته باشیم ما یقینا به مقام بلند انسانیت رسیده ایم.

الله متعال همیشه ما را به کار هایی دستور فرموده است که به نفع ما باشد.دروغ از جمله بدترین سخنانی که یک شخص به زبانش میاورد است .صداقت دارای فواید زیاد اجتماعی میباشد که به ذکر بعضی ها میپردازیم.از جمله این که نزد مردم از شخصیت والای برخوردار میباشیم.از امر الله ج پیروی کرده ایم،زمانی که بین در شخص دلخوره گی بوجود میاید از اثر دروغ است که بعد اشخاصی صادق ونیکخواه انها را با گفتن صداقت میتوانند به هم اشتی دهند.از جمله فواید صداقت اینست که اعتماد شخص صادق نزد مردم زیاد میشود.چنانچه از یک داستان معروفی که همه با ان اشنایی داریم می توانیم نتیجه بگیریم که اسمش (چوپان دروغگو) است طوریکه چوپان همیشه از روی شوخی بخاطر سرگرمی به دروغ چیغ میزد که گرگ امد  گرگ امد زمانی که مردم میامدند متوکه میشدند که هیچ خبری نیست این عمل را چندین بار چوپان انجام داد.

تا بلاخره گرگ به راستی به رمه حمله کرد و زمانی که چوپان کمک خواست مردم فکر کردند که باز دروغ میگوید و به کار خودشان ادامه دادند تا گرگ تمام رمه را خورد. وچوپان هیچ کاری را کرده نتوانست.وما میتوانیم از این نتیجه بگیریم که دروغ باعث تباهی دیگران نه بلکی باعث تباهی خود شخص دروغگو میشود.و همچنان صداقت باعث بدست اوردن دوستان زیادی میگردد چون صادق بودن ما را به عنوان یک شخص قابل اعتماد وبزرگوار معرفی میکند واز اعمال ما فهمیده خواهد شد چنانچه بزرگمهر گفته است:انچه که هستید شما را بهتر معرفی میکندازانچه که میگویید.پس بیایید با صداقت زنده گی کنیم واز انچه که خداوند متعال امر فرموده است اطاعت کنیم
About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160