روز زن و مقام زن

Posted on at


امروز روز هشت مارچ یکی از خجسته ترین روزها روز جهانی زن است روز زن یک روز بزرگ و با ارزش است یک روز پرمعنی و پرافتخار برای تمام زنان و مادران به خصوص زنان رنج دیده و قهرمان افغان خجسته باد میگویم


.


یک زن دارای مقام عالی وبزرگی میباشد زن ها نصف یک جامعه را تشکیل میدهند زن در خانه مادراند خواهراند دختراند همسراند و عالیترین مقام زن مادربودنش است پس افتخارمیکنم به نامت  مادر


زن ها نه تنها در خانه نقش فعالی دارند بلکه در بیرون از خانه درشغل هایی چون داکتری انجینری معلمی وغیره نیز سهم ارزنده دارندزن ها در تمام عرصه ها توانایی این را دارندکه دوش به دوش مردان کارکنند وفعال باشند و داریم همچو شیرزنانی که کشورمان با وجود شان افتخار میکنند


تجلیل ازین روز گرانبها یک افتخار است برای مردم افغان ما و خوشبختانه نظر به گذشته تجلیل ازین روز پر شگوه ترشده و استقبالات زیادتر گردیده


و چه زیبا سروده شاعر در وصف زن


مادرپیغمبران و مونس و آدم زن است                                   نقطعه تکمیل و ایمان و گل عالم زن است


مسند و قول و قرار و قلعه محکم زن است                                   آفتاب خانه ها و زیب تخت جم زن است


                           


          زنده گی گر گل شود                                   بر برگ گل شبنم زن است


 About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160