معادن افغانستان

Posted on at


                                                      

معادن افغانستان. افغانستان معادن زیادی دارد که ازسال ها درزیرزمین می باشد ومعدن شناسان انها را کشف کرد است تا حالا معدن های زیادی درافغانستان کشف شد است که  کمپنی ناسا تا فعلن معدن های زیادی را درافغانستان پیدا کرد است اززیرزمین ها کشور ما که این معادن پنهان می باشد درزیرزمین. معادن مس. معادن اهن معادن گوگرد.معادن

سنگ مرمر.معادن فلزات.وافغانستان معادن خیلی غنی دارد که معدن شناسان زیادی درکشورزیبای ما می باشد  ومعادن اهن درافغانستان خیلی زیاد می باشد معادن حاجیگگ .اهن ارغنداب.اهن کوه جبل السراج.اهن قول منار. آهن کوه بچه کرخ.اهن گلستان فراه.ودرافغانستان سنگ های قیمتی زیادی وجود دارد که تا حالا استخراج نشد است که

 

این سنگ ها درولایات نورستان پنجشیرمی باشد وافغانستان غنی ازمعادن می باشد که تاحالا تمام معادن افغانستان اززیرزمین بیرون نشده است که افغانستان مانند عربستان صعودی معدن دارد اگرمعادن افغانستان را بیرون نمایم افغانستان هم مانند عربستان صعودی زیبا خواهد شد افغانستان زیبا می باشد ولی اگرمعادن بیرون

 

شود بهترمی شود ومنابع افغانستان تا حالا دست ناخورد می باشد وانکشاف نکرد است ولی بعضی معادن استخراج شد است وتعداد زیادی استخراج نشد است تا حالا افغانستان معادن خیلی زیادی دارد ما باید کوشش بکنیم که این

 

مواد گران قیمت را ازهزاران متردرزیرزمین ها بیرون نمایم معادن افغانستان ازسرمایه ها زیاد ودست نخورد کشورزیبای ما افغانستان می باشد که سالاها درزیرزمین باقی ماند است وباید انها را اززیرزمین بیرون نمایم توسط معدن شناسان ماهرما افغانستان یک کشورغنی می باشد   About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160