ضررهای مواد مخدر

Posted on at


مواد مخدرانواع زیادی دارد ازجمله چرس،تریاک،هیرویین،تنباکو،سگرت،کرستال وغیره این مواد به بدن انسان


تأثیرات بسیار بدی میگذاردوشخص رابه مریضی های چون خراب شدن دندانها،ششها،سیستم تنفسی،خراب شدن مری،


وغیره مبتلا میسازد این گونه اشخاص از مضرات مواد مخدر آگاهی ندارند وآن را به گونه های مختلف استفاده


میکنند


 


بزرگ ترین عواملی که اشخاص به این عمل روی میاورند1فقروبیچاره گی،2بیکاری،3همنشینی با دوستان بدو...


وچنین اشخاص در  نظر مردم حقیرشمرده میشوند وتمام مردم از این گونه اشخاص کناره میگیرندوآنرابه چشم بدی میبینندووقتی شخص معتاد رفتارچنین اشخاص رامیبیند باعث میشود که شخص خود به خود از اجتماع کناره میگیرد واین خود


یک بدبختی کلان است .


اولین عامل مبتلا شدن به مواد مخدر کشت مواد مخدر است افرادی که این بتهِ حرام را در زمین های زراعتی کشت میکنندوخود سرو کارداشتن وآماده کردن مواد مخدر اطفال وجوانان را به این مرض بزرگ دچار میسازد .


در منطقهِ که ما زنده گی میکنیم یکی از همسایه های ما که نامش غلام نبی است به این مرض کثیف مبتلا است


خانواده او در وضعیت بدی قرار دارند همیشه از دست این شخص به اذیت بودند چند بار کوشش کردند تا او را به


کلینیک های جلوگیری از احتیاط ببرند واو را از مشکل بزرگ نجات دهند.


اما این کوشش ها هیچ فایده نداشت وبعد از تداوی های کوتاه مدت باز هم از این مشکل جلوگیری نشد بعد از


 


 بازهم دوباره به عمل شروع میکرد،


زن این معتاد به خانه ها مزدوری میکرد این پولی هم که بدست میاورد


مصرف خانه بیشتر نمیشداز سوی هم این شخص همیشه زن بیچاره را لت وکوب میکرد وپول را به زور از آن میگرفت


زن از دست آن بسیار به تنگ آمده بود رفت پیش بزرگان قومی واز آنها خواست تا به او کمک کنند واو را از


مشکلات نجات دهند وبزرکان برای آخرین بار او را به کلینیک بردند آنرا خواباندند بعد از گذشت زمانی مرد


خوب شد وبه صحت وسلامتی خود رسید وقتی مرد از این مرض بزرگ نجات یافت خدا را شکر گذاری کرد


وبا خود گفت ای کاش !!از اول می فهمیدم وخود را به این مشکل بزرگ دچار نمیساختم به خاطر این کار من


همه از دست من آزار دیدند واو ازخواست تا که تمام جوانان از این مشکل بزرگ نجات پیدا کنند ودر آخراز همه


تشکری کرد وهمراه با فامیل زنده گی خوشی را آغاز کردبه امید اینکه همه به گناه خود پی ببرند تا به دام اینقسم


گیرنمانند.
About the author

160