عکس های زیبا

Posted on at


 

انسانها علاقه دارند که از خودشان عکس بگیرند، در بسیاری از محافل و در بسیاری جاها افراد را میبینیم که با گرفتن عکسهای یادگاری سعی میکنند خاطرات خودشان را زنده نگه دارند، و از این طریق به خوشحالی های خود بیفزایند، چه بسا بعد از گرفتن این عکسها یکی یا چند نفر از آنها دیگر در میانشان نباشد، و در واقع همین عکسها است که باعث زنده نگه داشتن یاد آنها میشود.

 

عکس چیزی است که تصویر انسان را به صورت واقعی میکشد و فرد با دیدن عکس خودش شور و شوق زیادی دست میدهد، بعضی عکسها زیبا هستند و انسان با دیدن زیبایی خود خرسند میشود، معمولا تصورات غلطی هم در ارتباط با عکس ها رخ میدهد، بسیاری فکر میکنند که با داشتن عکس و صورت زیبا سیرتشان هم زیباست، تصوری که بیشتر افراد را به غلط وا میدارد، اما واقعیت چیزه دیگری میگوید.

  

درست است که داشتن عکسهای زیبا و صورت زیبا خوب است اما زیبایی که فقط ظاهر انسان را نشان میدهد و دستی در باطن انسان ندارد، باطنی که برخلاف صورت زیبا نامطلوب و زشت باشد، بدی ها را با خود می آورد، و زیبایی ظاهر فقط این درون سیاه را میپوشاند. فهم و دانش درست در واقع چیزی است که یک انسان به آن نیاز دارد تا درون و برونی زیبا و دوست داشتنی داشته باشد. 
About the author

160