چرا حجاب؟؟؟

Posted on at


 


حجاب کلمه که همه مومنان مرد وزن پیر وجوان با آن معرفت دارند  .


طوری که می دانیم خود حجاب به پوشش وپوشانیدن است در نزد ما


انسانها از اوایل زندگی حجاب را مراعات کرده اند .اما حجاب در دین ما بحث بزرگیست حجاب عبارت از پوشش کامل بدن درمقابل نامحرمان که حجاب کامل متوجه زنان میشود البته مردان نیز از این قاعده


بیرون نیستند برای مردان نیز دستور داده شده است که حجاب معینی را داشته باشند .


اما بیشتر میخواهم درمورد حجاب زنان  بحث کنم الحمدالله که همه ماوشما مسلمانیم وپیروی


وازدین اسلام واحکام قرآن وجیبه ماست .


هنوز هم ما خواهرانی زیادی  را داریم که حجاب شرعی خود را به طور کامل رعایت میکنند ومتدینهستندامادراین


 


 


میان عده از زنان نیز هستند که حجاب را یک مورد سطحی میپندارند و رعایت نمیکنند.


درحالیکه قرآن باصراحت به کلیات وجزئیات حجاب پرداخته است .


امروزه دیده میشود که بسیاری از بانوان جوان به بهانه مد وفیشن حجاب اسلامی خود را از دست دادهاند.واکثریت فامیل ها دراین مورد بی توجه شده اند .تا که ازکسی بپرسی دراین مورد میگوید همه همینطور اند مگر همه ازکجا اینطور شده اند؟


این بی حجابی ها مانند میکروب ها ازجوامع غربی سرازیر شده اند وجوانان مارا گرفتار کرده اند.


این عده از زنان ودختران بی حجاب باپوشیدن لباس های نامناسب وبامد غربی حجاب اسلامی خود را رعایت نمیکنند .


کسی نیست از اینان بپرسد شما با این کار چه بدست می آورید فقط تماشای حریصان وکور دلان را؟؟؟


اگردقت کنیم خواهیم دانست که خودشان هم احساس آرامش ندارند خوب این یک امر واضح است مگرکسی که خلاف امرخداوند ورسولش انجام دهد آرامش می یابد؟؟؟


اکثریت دیده شده که حجاب داشتن را لازم وضروری نمیدانند خصوصا در مقابل اقوام وخویشاوندان خود مانند پسر کاکا, پسرماما, پسرخاله وغیره......


ومیگویند مابا اینها بزرگ شده ایم ویا بین ما از این حرف ها نیست ویا اقوام ما پاک دل هستند. 


امابگذارید این مسئله را برای شما واضح بسازم .


خداوند متعال درسوره احزاب آیه 53 برای پیامبر گرامی اسلام چنین میفرماید. (ای پیامبربه همسران ودختران خود وبه زنان مومن بگو :هنگامی که برای ضرورتی از منازلشان بیرون میروند خود را درچادربپیچند وچادر را بر چهره هایشان فروافگنند تا چشم بیگانه ای برچهره هایشان نیفتد .)


 


 


شایدشماتعجب کنید که من ازکجا میگویم اما باورکنید آنچه نوشتم قرآن است اماحیف که مردم از این آیات قرآنی


دور شده اند.


وقتی خداوند می فرماید.به زنان مومن بگو این بدین معناست که  زنانی که حاضر نیستند به این فرمان گوش فرا دهند ازجمع زنان مومن بیرون اند.


یا اینکه میبینیم وقتی زنان برای بیعت نزد رسول الله می رفتند باحجاب کامل نزد شان میرفتند آنهم جه بانوانی ؟


حالا ازشمامیپرسم چه کسی پاک تر ومعصوم تر از پیامبرگرامی مان است ولی با آنهم زنان مومن باحجاب کامل نزدشان میرفتند .


این خود جوابیست برای کسانی که میگویند درمقابل اقوام وخویشاوندان خود به حجاب نیازی نداریم.


برای زن محارم اش کسانی هستند که نکاح با ایشان جواز نیست مانند پدر ,برادر,کاکا,ماما,پدرشوهر,پسر ودرمقابل اینها محرم است اما دیگران نامحرم وباید در مقابل نامحرمان حجاب خود راحفظ کند .
این از غفلت ما مسلمانان است که از احکام دین خود بی خبر هستیم وعواقب این بد حجابی هاهم درجامعه نمایان است وجوانان مارا از پیشرفت وترقی باز داشته است.


چی بسا کسانی هستند که با بی حجابی زمینه را برای کوردلان فراهم میسازند  فتنه وفسادهم زیاد میشود وخودشان نیز بی ارزش میشوند.


زنان مومن زنانی اند که مادران شان باعفت زندگی کرده اند ودرحفظ دین وآبرو کوشیده اند .


بی حجابی گناه وطغیان علنی است چنانچه رسول الله (ص) می فرمایند:تمام امتم لایق عفو اند ,بجز کسانی که آشکارامرتکب گناه شوند.


چه حرفی خطیر تر از این بوده میتواند.


ویاهم بعضی میگویند فلان شخص مثل پدرماست یامانند برادر ما است حجاب از او لزومی ندارد چه تصوری غلطی دارند دراین مورد قبلا ازپیامبر برای تان گفتم شاید لازم نباشد تکرارکنم .


خواهرانم :همه ما زنان مومن هستیم باید از احکام وفرامین دین اسلام پیروی کنیم بیایید بارعایت حجاب اسلامی در دنیا وآخرت سربلند باشیم .


چنانچه رسول الله (ص)می فرمایند ((ازگناهان کبیره بپرهیزید عابدترین مردم خواهیدشد.))


چه زیباست که بخاطر خدای مهربان ودین خود زندگی کنیم وچه زیباست که تمام علایق دنیوی را که برخلاف دین ماست کنارگذاشته وبه سوی خداپناه ببریم .


چنانچه خداوند (ج)درسوره دیگری میفرماید ((هرکس (چه مرد وچه زن)عمل صالح انجام دهد ومومن باشد به او در دنیا زندگی پاکیزه وخوشایندی میبخشم.)


 


 


پس بیایید متدین بوده وزندگی شیرینی داشته باشیم .


واینکه شماباحجاب باشید ازیک طرف به دین خود عمل کرده اید واز طرف دیگر الگوی نیک برای دیگران


واین خود خدمت به دین است .ودرآخرهمین دعا رامیگویم که خداوندمتعال نورهدایت را درهمه دلها جای بدهد .


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160