یک شخص چگونه می تواند خوش بخت باشد

Posted on at


 

 

کسی که میخواهد خشبخت باشد درزندگی باید اول اعتماد به نفس داشته باشد امیدوار باشد به خدا وهیچ وقت از درگاه خداوند متعال ناامید نشود وپشت کارداشت باشد ، باردوش دیگران هم نباشد حسودی وحرص را از خود دور کند بگذشتها افسوس نخورد وچیزکه به خود می پسندد به دیگران هم بپسندد

.

پایبند اعتقادات باشندوگذشته راسر لوحه زندگی خود قراردهندوبادیگران مهربان باشندوبااخلاق خوب همرای دیگران رفتار کنند وحرمت دیگران راحفظ کندودرمقابل مشکلات صابر باشند وازتجربه پشیان استفاد نمایندوزندگی رابه بازی نگیردودرکسب موفقیت جدی عمل کندودرغم دیگران خودرا شریک سازندوشادیهارابادیگران تقسیم نمایند

وهدف به زندگی خود داشته باشندومشور بگیرن واز  اشخاص اهل علم واقع بین باشند حق شناس باشند ومثبت گرا باشند وشکست را قبول نکند وهمیشه به زندگی که خداوندج برای شان بخشید شکرگذارباشند وبه آن احترام داشته باشند چون انسان خشبخت همیشه ودرهمه جاموفق است

 

 آرزوی هرانسان است          خوشبختی

 

 

 About the author

160