خشونت و جنگ در افغانستان

Posted on at


جنگ و خشونت در افغانستان: رفتارهای خشونت آمیز بر دوش جامعه جنگ زده افغانستان بسیارگزاف بوده که مهمترین عوارض آن را میتوان در گونه های مانند انتقام گیریهای دوامدار شخصی، گروهی، قومی و        نژادی جستجو کرد بر علاوه انباشت کینه های و عقده ها در رویدادهای اجتماعی باعث از هم گسیختگی        محیطی و نفرت و بدبینی به دیگران شده، پدیده های چون قتل و غارت، تجاوزات ناموسی، غصب ملک و اموال، فزون خواهی، اختلافات موروثی خانواده های که ورثه شان به حقوق واقعی خودنرسیده اند. جامعه ما را رنج و آزارمیدهد که یکی ازمهمترین این عوامل،افسرده گی است                                                                                                                                                                                                                                                               معلولیت، گوشه گیری، انزوا و افسرده گی، اختلال جدی را درعواطف و رفتارها موجب میگردد و فرد منزوی و افسرده از زندگی خود لذت نمیبرد. افسرده گی تبعات فردی و اجتماعی فراوانی دارد.از جمله فرد در یک پروسه زمانی بلندمدت از  خود«بیگانه»میشود و گاه دست به کارهای دوراز تصور میزند و بیشتر همین اشخاص تأثیر خیلی ناگواری بالای افراد سالم گذاشته اند وباعث خشونت ها میشوند که از جمله یکی ازمهمترین این خشونت ها،خشونت خانواده گی است.و همچنان جنگ و خشونت و ناامنی،ضعف مشارکت های اجتماعی به دنبال خود دارد ودر عین حال فعالیت های اقتصادی و تجارتی را نابه سامان و مختل میسازد.در افغانستان هم اکنون تعریفی مشخص از رفتارهای خشونت بار و قهر آمیز وجود ندارد.برای همین باید به صورت رسمی و قانونی تعریفی جامع و کامل ازآن صورت بگیرد، آنچه نیازاست تفحیم قبح رفتارهای خشونت آمیز است .                                                                                                        آیا میشود با برد باری زند گی را گلستان کرد؟                                                                                             بله، این توانایی در ذات ما وجود دارد.وآن هم توسط محبت به وجود میآید. نیکو کاری و محبت ، سلامت جامعه و زندگی سالم افراد را فراهم می نماید. برما است که با آموزش صحی و رعایت نکات ایمنی،ضریب سلامتی خود و خانواده خود افزایش دهیم و در این مسیر مسؤلان  را نیز یاری کنیم. خوشبختانه در افغانستان هنوزهم اساس خانواده و احترام به خانواده ازبا ثبات ترین نهاد های اجتماعی بشمار میرود.  About the author

160