روز زن برای ورزشکاران تجلیل گردید..

Posted on at


 


دیروز به تاریخ 8 مارچ که روز عمومی زنان بود در تمام جهان  که همه این روز را برای خانم ها،دختر ها،خواهر ها و مادرانشان تجلیل کردند.


فدراسیون فوتبال و المپیک افغانستان بخاطر روحیه دادن به ورزشکاران و یاد بود از این مقام که زن ارزش زیادی دارد تجلیل کردند.در این فیستیوال تمام ورزشکاران از رشته های مختلف دعوت شده بودند که استعداد و شایستگی خود را در نمایش به ورزشکاران دیگر قرار دهنددیروز در این فیستیوال زیبا و دیدنی چهره های خوب و برزیده یی دعوت شده بودند  که همه آنها با برگزاری این چنین مفاحل ابراز خوشحالی کردند  که در افغانستان نیز به بانوان که در این اواخر بعضی ارزش ها قایل میشوند برای بانوان ورزشکار نیز حتی ارزش می دهند و از این که آنها میتوانند از طریق ورزش خدمتی برای کشور خود کرده باشند خوشحالند.


برگزاری این فیستیوال برای خوش حال کردن آن دختر خانم هاییست که به بسیار مشکل و سختی میتوانند به آرزوی خود که ورزش هست برسند و در آنجا دختران پرورشگاه دولتی کابل دعوت شده بود که این دختران نه فامیلی بالای سرشان هست نه مفاحل های خوشی مانند عروسی اقوام و یا دیگر مجالس خوشی اشتراک کرده نمیتوانند اینها دخترانی هستند که روز تولد شان کسی برای شان تبریکی نمیگوید اما فدراسیون فوتبال از روز آنها قدر دانی کرد و تمام این بانوان کوچک را روحیه داد اینکه تنها نیستند و همه از این روز بسیار لذت فراوان بردندورزشکاران در هر رشته ای که بودند این فرصت خوبی برایشان شد تا که ورزش خود را و استعداد خود را نمایش دهند تا دیگران نیز اینها را به چشم یک ورزشکار نگرند.آرزوی یک انسان اینست که زمانی به یک ورزش رو آورد همه او را بشناسند و ما در اینجا با چهره های برتری آشنا شدیم.


سپاس گزار اینیم که این فیستیوال توانست لبخند بر لبان ما بیاورد و همچنان روز زن برای تمام زنان مبارک 


نویسنده:اسما ابراهیمی160