زن بهترین هدیه الهی

Posted on at


زن بزرگترین هدیه ی است که خداوندبه زمین فرستاده است ،وزن چراغ برکت و نمود هرخانه است



باید قدر زن را دانست زن میوه ی کم یابی است که اگر یک بار از دست رفت دیگر بدست نمییاید و


باید تا حد امکان کوشش کنیم که زن آزرده نشود چون دل زن مانند برگ گل نازک است اگر یک بار


دل آن شکست یا آزرده شود دوباره بدست آوردن آن مشکل است و،زن نمک زنده گی است در قدیم زنان


اجازه این را نداشتند درمورد زنده گی خود تصمیم بگیرند متأسفانه درمورد حق وحقوق زنان کدام اعتنایی صورت نمیگرفت


وحقوق


آنها بصورت ساده پایمال میگردد فیصدی بیشتر زنان مورد لت وکوب وظلم وستم قرار میگیرند وظالمانه


مورد خشونت قرار میگرفتند



 


وبعضی در فکر این هستند که زن صلاحیت این را ندارندکه درس بخوانند یا در مورد


مسایل تصمیم بگیرد وبه زن هیچ گونه ارزشی قایل نبودند اما این افکارآنها قابل قبول نمیباشد وقتی یک زن


میتواند یک زنده گی رابسازد ویک خانواده را اداره کند ودر مورد زنده گی تصمیم بگیرد میتواند به دیگر کار


ها فعال باشد ودر مورد هر کار تصمیم بگیرد



امروزه افکار مردم پیشرفت کرده وهمه این را دانستند که زن می


تواند درس بخواند ودر دفاتر وغیره مکان ها کار وفعالیت کنند در سابق کسی صدای زن را به صورت شاید


وباید نمیشنویدوزن نمیتوانست از حقوق حقی خود دفاع کند حتی زنی که بیوه میشد او اجازه این را نداشت


که بتواند از حق خود دفاع کند وبگوید که من از این کار راضی نیستم از طرف بزرگان قومی جبری به عقد نکاح


 با کس دیگری دراورده میشد 


واواجازه این را نداشت که به خانه پدری خود برود


وآنها به این فکر بودند اوباید همیشه در کارها مصروف باشد واجازه هیچ کاری را بدون امر را فامیل نداشت


خلاصه زنان همیشه زیرفشارهای کاری فشارهای که از طرف فامیل بالای آنها میامدقرار داشتند.


خوشبختانه امروزه برای دفاع از حقوق زنان نهاد های مخللف شورای زنان وغیره جاهای که میتوانند صدای زنان را


به گوش دولت برسانند فیصدی کمی بامشکلات دست وپنجه نرم میکنند


وقتی زنان فهمیدند که کسانی هستند که از آنهاحمایه کنند آنها هم برای دفاع از حقوق خود دست به تزاهرات بزنند


وصدای خود را به گوشش مسؤلین برسانند


تا این شد که مسؤلین


 صدای آنها را شنیدند وکم کم به مشکلات آنها رسیده گی


شد وزنان توانستند از حق وحقوق خود دفاع کنند وبرای آموختن وایفای وظیفه به بیرون از خانه به خیال راحت بروند



ومردان هم فهمیدند که زنان طوری که میتوانند زنده گی را بسازندمیتوانند یک جامعه را بسازند وبرای زن اجازه دادند


که به بیرون از خانه بروند و زنها هم دوش به دوش مردان به بیرون از خانه کاروفعالیت میکنند مردان هم امروزه برای


زنها ارزش زیادی قایل هستند ودر عصر حاضر برای زنان روزهای خاصی ترتیب داده شده وبرای زنان تحفه های زیادی


داده میشود واز این روز بصورت خیلی خوب استقبال صورت میگیرد


زن است که همه دنیا برپاه است زن امید زنده گی


است به امید  روزی که همه قدر مادران را بدانند وهیچ مادری نباشد که روزی چشم گریان ودل پراز خون داشته باشد.



About the author

160