امادگی برای نوشتن-بخش دوم

Posted on at


بخش دوم 


مادگی برای نوشتن)


:دراین بخش موضوعات ذیل را میاموزید


 انتخاب موضوع و محدود کردن ان


 جمع اوری ایده ها


 ویرایش ایده ها


 


:امادگی برای نوشتن 


قبل از اینکه شروع به نوشتن نماید باید تصمیم بگیرید که درباره چی میخواهید بنویسید، بعدا شروع به نوشتن نمیاید که این پروسه را (امادگی برای نوشتن) می گویند.:چی قسم یک موضوع را برای پاراگراف انتخاب کنید


پاراگراف عبارت از گروپی از پنج یا شش جمله میباشد که درباره یک موضوع معلومات میدهد. قبل از اینکه بنویسید باید یک موضوع را برای پاراگراف خود انتخاب نمایید.


 موضوعی را انتخاب نماید که بسیار محدود نباشد چون موضوعاتی که محدود هستند ایده های کافی برای گسترش دادن انها وجود ندارد.


 موضوعی را انتخاب نماید که بسیار عمومی نباشد چون موضوعاتی که بسیار عمومی هستند ایده های زیادی برای گسترش انها وجود دارد اما اکثر پاراگرافها پنج تا ده جمله بیشتر نمیباشند. 


:طوفان مغزی


طوفان مغزی یک راه برای جمع اوری ایده ها و مفکوره ها درباره موضوع انتخاب شده میباشد.درمورد موضوع انتخاب شده هر ایده و مفکوره جدیدی که به ذهنتان خطور میکند را بنویسید و به خوب بودن و مفید بودن جملات دقت نکنید فقط تا میتوانید بنویسید. :طوفان مغزی سه قسم است


الف) به صورت لیست نوشتن


فقط لغات مفرد، عبارات و جملاتی که به موضوع پاراگراف مرتبط هستند را بنویسید. 


ب) ازادانه نوشتن


هرچیزیکه درمورد موضوع انتخاب شده به مغزتان خطور میکند را بدون کدام وقفه ای بنویسید، فری رایتینگ به شما کمک میکند که سریع و روان بنویسید و در زمان نوشتن به اسپیل و نکات گرامری توجه نکنید، با یکاشتباه توقف نکنید و به نوشتن ادامه دهید.ج) بصورت نقشه نوشتن 


در این روش از یک نقشه استفاده میکنید. برای ساختن یک نقشه یک برگه را گرفته و موضوع اصلی را در وسط برگه بین یک دایره مینویسیم و بعدا ایده های  که به ذهنمان می اید را در دایره های دیگری در بالا یا پایین موضوع اصلی مینویسیم و در اخر دایره ها را بواسطه خط به همدیگر وصل مینمایم، خط های که بین دو دایره کشیده میشوند بیانگر این هستند که ان دو ایده به هم مرتبط هستند.از سه طریقه فوق بهترین طریقه برای طوفان مغزی کدام هست؟


بهترین طریقه وجود ندارد چون هر نویسنده ای به روشی مینویسد، بطور مثال بعضی از نویسندگان بطور لیست مینویسند و مجبور نیستند جمله کامل را بنویسند، بعضا هم سریع مینویسند و ایده های جدید زیاد به ذهنشان میاید دوست دارند به طریق فری رایتنگ بنویسند و نویسندگانی هم هستند که ارتباط بین ایده ها را بدرستی میفهمند لذا دوست دارن به طریق نقشه ای بنویسند. شما هر سه طریق را تجربه کنید، با هرکدام راحت بودید همان را انتخاب کنید.


:ویرایش


چی قسم ویرایش نماییم؟


بعد از جمع نمودن ایده های کافی لازم هست که به عقب برگشته و انها را ویرایش نماید. باید ازبین ایده های انتخاب شده دلچسب ترین ها و انهای که به موضوع پاراگراف مرتبط اند را انتخاب کنید، اگر در هنگام ویرایش .کدام ایده ای جدید به ذهنتان امد، میتوانید انرا به موضوتان اضافه کنید


 


(has been written by Selfish Banoo) About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160