آرزوی یک دختر افغان

Posted on at


آرزو کردن یعنی امید داشتن به آینده و سرنوشت، آرزو ها یعنی خواسته های که واقعا یک انسان میخواهد به آن برسد و چیزی های را که آرزو میکند بدست بیاورد، آرزو ها مانند عصای دست یک نابینا است، قسمیکه یک نابینا توسط عصایش راه میرود و همان عصا مانند یک راهنمایی برای اوست تا به جلو برود، دقیقا آرزو هم به انسان امید میدهد و باعث میشود تا انسان به خاطر رسیدن به آن جلو رفته و توانایی خود را از دست ندهد. انسانها از خود آرزو های متفاوتی دارند و میخواهند که به آنها برسند. اما باید برای رسیدن به آرزو های خود راه های مختلف، سخت و عمیقی را طی کرده و به امید که یک روزی آن آرزو ها براورده شود باید به خود اعتماد داشته و سعی کنند


هیچ کار و هیچ آرزوی راحت حاصل نمیشود. برای رسیدن به آرزو ها باید دقت، سعی و تلاش و اعتماد به نفس داشته و راه های طولانی را بدون خسته گی طی نماییممن همیشه آرزو دارم که در یک فضای آرام در کنار خانواده عزیزم زندگی کنم و یک خانوادهء سعادتمند داشته باشم، آرزو دارم که در فضای دالنشین علم و دانایی بیاموزم و همیشه گل تبسم از روی لب های هیچ انسانی برچیده نشود. همیشه دوست دارم باعث لبخند دیگران شوم. همیشه با خودم میگوییم که من هیچ وقت لبخند را از خود دور نمیکنم... اما افسوس! که بعضی آرزو ها هیچ وقت برآورده نمیشودآروزی یک دختر افغان متفاوتر از آرزوی دختران دیگر میباشد. دختر افغان همیشه آرزو دارد که تا آخر عمر خود به پاک دامنی تیر کند. بزرگترین آرزوی یک دختر افغان صلح و امنیت کشور اوست، آرزو دارد تا مردم او به آرامی یک لقمه نان بخورند، آرزو دارد که جوانان کشورش در فضای صلح به سوی آینده ها قدم بگذارند. بنا همین رزو ها ا ست که زندگی را برای ما لذت بخش میسازد. به امید آن روزی زندگی میکنیم که تمام آرزو های ما برآورده شود
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160