جوانی دانه

Posted on at


 


جوانی دانه مرضی است که اکثر جوانان را مصاب ساخته وباعث بوجود آمدن دانه هایکوچک سر سفید ،دانههای سر سیاه و بخارهای سرخ و بلاخره دانههای پرچرک 


می شود که بیشتر در قسمت روی،سینه و نواحی ظهری دیده میشودمرض بیشتر در سنین 14 تا 15 سالگی وزیادتر نزد افرادی که جلد چرب دارنددیدهمیشود 


  


عوامل تشدید کننده جوانی دانه


تشویش های روحی و روانیچرب کردن روی و موی


استفاده از مواد آرایشی و بعضی از غذاها مانند : لبنیات،چاکلتهای کاکاو،غذاهایشیریناز انجام چه کارهایی باید پرهیز کرد ؟


از کندن ،فشردن و دست کاری دانه ها بپرهیزید.از چرب کردن روی وموی با روغن خوداری کنید.


از خوردن غذاهای چرب وشیرین خوداری کنید


                        


آرام زندگی کنید واز تشویش دوری کنید


 About the author

160