زندگی

Posted on atزندگی اندکی تلخ,اندکی شیرین با بلندی هایی فراتر از توان و پستی های فراتر از باور,با نگاه ها ,صدا ها واحساسات گاه دل انگیز و گاه مشقت بار توام با خواب ها,رویا ها وخیالاتی که بعضا رویا باقی میماند.اما این همان زندگی است که با تمام اوصاف نیک وبد دل بدان میبندیم وسال ها بدون آن که متوجه شویم به امید فردای بهتر از دیروز میگذرانیم حال اگرآن فردا بهتر از دیروز باشد امید را در وجودمان بیشتر پرورش داده وراه را میپیماییم وگاهگاهی اگر بدتر از دیروز بود به دست تقدیر سپرده و همچنان چشم به آینده میدوزیم .میپذیریم که زندگی دشوار است وجاده هایی که در آن قرار دارد پر پیچ وتاب اما نظر به این که راه باز گشتی نداریم باید به سمت پیش رویمان حرکت کنیم.تمام سعی مان را میکنیم تا پایمان را جای پای کسانی بگذاریم که در این راه از برگزیدگان ونخبگان بودند تا باشد که سربلند وبا عزت به پایان راه برسیم .ما زندگی میکنیم با روی گشاده وتبسمی بر لب تا شاید رضایت آن صاحب قدرت وآفریننده وبرپاکننده این دنیا برای زندگی جلب کنیم.آمینAbout the author

160