اختلاط چیست؟

Posted on at


اختلاط یعنی مختلط بودن یا یکجا بودن خانم ها ،وآقایان در یک محیط تدریسی که به معلومات شان افزوده می شود .


بعضی اوقات انسان از اختلاط به بهترین سر مشق زنده گی خود دست می یابد ،مهم این است که انسان از اختلاط


چه گونه بر داشت کرده ودر نزد خود آن را چه گونه تحلیل می کند .


در کشور خودمان افغانستان اگر از بعضی مردم آن را جب اختلاط بپرسید ،می گویند :یعنی صحبت کردن و حرف زدن ،زمانی که تشریح می دهی نصبت به این کلمه حساسییت نشان داده ومی گویند یعنی چه یااین کاردرست نیست وموافق با این کار نیستیم.امااگر از کسی که در حال تحصیل است این حرف را بپرسیم می گوید :از نظر ما این کار درست است.


زیرا از نظر آنها حقوق مرد وزن مساوی بوده  ودر یک سطح قرار دارند.واین را هم باید دانست که در گاهی مواردباهمین اختلاط است که انسان به پیشرفت هایی بزرگ دست می یابد که حتی شایدبه آن ها فکر هم نمی کرد.


واین زن ومرد افغان اند که با هم همکاری کرده تا از تمام جحات افغانستان رارشددهند.
About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160