جنگلات وحفظ انها]

Posted on at


جنگلات وحفظ انها]

تمام موجودات حیه وغیر حیه از این نعمت مستفید میباشند جنگلات مجموعه از درختان و پیچک های پیچیده که حداقل 10 فیصد تحت پوشش ساحه خود قرار میدهد جنگلات مهم ترین کنترول آب وهوا میباشد که برای طوفان زا و منبع آب و ریگ های متحرک میباشد و سپس ما باید طوری از جنگلات استفاده نمائیم که سالهای آینده بتوانند از آنها استفاده نمایند .

ا              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلات وحفظ انها]

تمام موجودات حیه وغیر حیه از این نعمت مستفید میباشند جنگلات مجموعه از درختان و پیچک های پیچیده که حداقل 10 فیصد تحت پوشش ساحه خود قرار میدهد جنگلات مهم ترین کنترول آب وهوا میباشد که برای طوفان زا و منبع آب و ریگ های متحرک میباشد و سپس ما باید طوری از جنگلات استفاده نمائیم که سالهای آینده بتوانند از آنها استفاده نمایند .

ا              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

hasyna

iaminnineclsseimin

Subscribe 0
160