خیالات رویایی طفل اززمان ورود به مکتب تاختم دانشگاه

Posted on at


ما و مشکلات: زمانیکه دو شخص مختلف الجنس اقدام به تشکیل خانواده می کنند بعداز گذشت مدت زمانی 


طبیعتا"خودطرفین واقارب دوطرف درانتظار حاصل این ازدواج هستند که عبارت ازهمان نوزاد میباشد این


نوزاد دراصل مایه خوشی وسرور و پیوست قویتر روابط زوجین وخانواده های طرفین میشود واگر تنش و


فاصله های بین طرفین موجود باشد ازبین رفته و روابط مستحکم میشود اما اکثرا" شاهد می باشیم که این


خوشی ها وقفه یی میباشد


 


با رشد سریع السیر این مشکلات ازقبیل:


اقتصاد ضعیف، عدم توانایی،  مهیا کردن همه ضروریات ولوازم یک طفل وبلاخره دوران مکتب که به سن


هفت سالگی میرساند وقراراست اولین خشت  تحصیلی خودرا در بنایی تحصیلی خود بگذارد واز این مرحله


هم طفل بامشکلات زیادی سر دچاراست نداشتن لوازم مکتب که ضروری میباشد وهرمتعلم مجبوراست آن


لوازم راداشته باشد


ازطرف دیگر بخاطر مشکلات محیطی وامنیتی از زمان رفتن به مکتب تا آمدن آن مادر واعضای خانواده در تشویش این طفل اند


بلاخره این طفل تاسن هژده


سالگی کامل که مرحله طفلی ومرحله متعلمی(مکتب) به پایان می رسد


 باهمین مشکلات


حالا مجبوراست که آماده گی برای آزمون ورودی دانشگاه ها


بگیرد که این آماده گی هم مشکلات خودرا دارد یک متعلم نمی تواند مستقیما" ازدرس مکتب بدون آماده گی کورس های آموزشی شخصی وارد


آزمون شود و بتواند به همن رشته تحصیلی مورد علاقه خود داخل دانشگاه شود


اما درقسمت کورس های


 


شخصی هم به مشکلات مواجه است بخاطرمقدار فیس که کورس ها اخذ میکنند و اکثرا"  فامیل ها توانایی


پرداخت آنرا ندارند


واگربه صدها مشکلات موجود بتواند آمادگی بگیرد و شامل آزمون وردی دانشگاه یعنی کانکورشود و با


مشکلات وتشویش های روحی ومحیطی وعدم اعتماد بالای جریان اخذ امتحانات وترس از تقلب سرنوشت


خودرا قلم می زند که بلاخره نتیجه آن کامیاب ویا ناکام میباشد اگرناکام بود جامعه ما باید این جوان بی نتیجه را تشویق به آماده گی باردوم نمایند نباید باحرف ها وگفته های ناپسند خود


مسیرزندگی رابه جوان مشکل تر میسازند


 


ولی اگر نتیجه کامیاب بود بلاخره بازهم بامشکلات اقتصادی و باصدها مشکل دیگرمقطع لیسانس را به پایان میرساند ولی مشکلات تمام نشده بعد ازفارغ


شدن وارد بندراخذ وظیفه برای اخذ معاش بخاطر امرار زندگی میشود بخاطر حمایت مالی فامیل که باهمه دار و ندارخود درطول


مدت شانزده سال تعلیمی وتحصیلی ازاین جوان حمایت کردند ولی اززمان مراجع  بخاطراخذ وظیفه به


فکراینکه معیارات وظیفه لیسانس بودن وسایرخصوصیات لازمه است


ولی برعکس با مشکلات


دیگری روبرو می شود که باز هم با تشوشات روحی


مواجع می شود                                


نویسنده: مهناز ملکانAbout the author

mahnaz-malekan

مهناز ملکان

Subscribe 0
160