چگونگی مواظبت از اطفال

Posted on at


کودکان به خواب زیاد احتیاج دارند.طوریکه بیخوابی برای آنها خطرناک تر از کم خوابی است کودکان هر چه کوچک تر باشندباید بیشتربخوابند نوزادان فی المثل باید روزی(20تا22)ساعت وکودکان شش ماهه روزی(18)ساعت وکودکان یک ساله(16تا14ساعت وکودکان دوساله روزی(12تا14)ساعت کودکان پنج ساله (10تا14)ساعت وکودکان ه ساله (10تا11)ساعت بخوابند اگر نه


ضعیف وناتوان میگرددند وشب وروزرا به بهانه گیری وگریه کردن سپری میکنندچون نوزادان غالباً در اثر بروز بیماری ویا نخوردن شیر کافی دچاربی خوابی میشوند مادران باید در عین شیردادن باید متوجه باشند


که درنوبت شیر دادن شیر کافی به نوزادان بدهندعلامت اینکه نوزاد شیر کافی را خورده بعد از مکیدن پستان مادر به خواب عمیق فرو روداغلب مادران درحین شیر دادن در اثر سرگرم شدن به صحبت با دیگران درست متوجه نیستند چقدرشیر به کودک خود داده اند ودرنتیجه قبل ازاینکه کودک به اندازه کافی شیرخورده باشد،او رامیخوابانند وپس از چندی با گریه طفل دوباره مجبور میشودکه


دوباره به طفل شیر بدهندویا اینکه پستان را به طریقی که طفل بتواندبه اندازه کافی بمکد در دهانش نمیگذارند ویا اینکه طوری


به طفل شیر میدهند که پستان روی بینی طفل را میپوشاند  ومانع میشود که طفل بتواند به راحتی شیر بخورد ونفس بکشد درعین


شیر دادن باید متوجه بود که طفل گاهی در اثر خستگی لحظهِ از شیر خورن باز میماند ویا موقتاً به خواب میرود


این مکث موقتی


را نباید دلیل سیر شدن او دانست واگر شیر کافی نخورده به خواب رفته باشد باید او را تکان داد وبیدار کرد ودوباره شیر داد.


وظیفه مادر تنها این نیست که به طفل خود شیر بدهد باید نظافت کامل بدنش رامتوجه باشد وقتی طفل بزرگتر میشود آهسته آهسته


شروع به حرکت میکند باید مادر متوجه باشد که طفل هر چیز را به دهانش نکند چون از همان طریق میکروب های زیادی داخل


بدن کودک میشود باعث مریضی های گوناگونی در کودک میشود،مار باید هر روز بچه راشستشو دهد ولباسهای پاک به اوبپوشاند

وکوشش کند اسباب بازی کودک را پاک نگهدارد وطفل را نگذارد هرکس طفل او راببوسد


از همان بچه گی اورا به مرتب بودن وآداب


معاشرت عادت دهید همیشه در دادن غذا برای طفل سعی زیاد کنید وهمیشه وقت خوابیدن طفل را محترم بشمارید وبرای بهترخوابیدن کودک او را در جای آرام وتاریک داخل گهواره او را بخوابانید


باید همیشه مواظب طفل باشید ودر هنگام بازی کردن او را آزاد بگذارید.


 About the author

160