آیا دنبال یک تجارت سودمند هستید؟؟؟؟

Posted on atموسسات تعلیمی خصوصی یا تجارت سودمند؟؟؟


طوری که دیده میشود موسسات تعلیمی خصوصی روز بروز در حال افزایش است  . وتنها دلیل آن عدم بررسی دقیق دولت از این نهاد های خصوصی است .


ما نمیگوییم که موسسات تعلیمی خصوصی نباید باشند ویا مفید نیستند بلکه موضوع قابل بحث کیفیت وچگونگی تدریس دراین موسسات میباشد  .


افغانستان کشوریست که شاهد چند دهه جنگ بوده است در خود وبزرگترین صدمه را از ناحیه تعلیم وتربیه با ازبین رفتن مکاتب تجربه کرده است اینک مردم با شور وعلاقه زیاد خواهان کسب تعلیم اند


 


 


 


ومیخواهند تحصیل کنند .


از طرفی کشورما هنوز تعمیرات معیاری برای آموختن تعلیم وتربیه رافراهم نتوانسته است وهنوز هم متاسفانه شاگردان زیر خیمه ها درس میخوانند .ازاینرو موسسات تعلیمی خصوصی از چند سال به این طرف رشد چشمگیری رانموده اند ودرحال افزایش است .


حالا سوال اینجاست که آیا فقط خود کسانی که این مکاتب را تاسیس کردند رشد نموده اند یا واقعا سطح درسی شاگردان را؟؟؟


  تا جای که من تحقیق نموده ام درظاهر همه دستاورد نشان میدهند وشعارهای که شاید اصلا عملی نمیشود .


اولین نکته را که میخواهم بازگو کنم اینست  کسانی که در راس این موسسات قرار دارند بعضی ها درجه تحصیلی بالا ندارند یعنی به درجه لسانس هم نیستند  پس کسی که خود از تحصیل کافی برخوردارنیست چطور میتواند امر مهمی چون آموزش وپرورش را به پیش ببرد؟؟


این اشخاص انجام این کار را به مانند تجارت می پندارند وبدون اینکه بدانند آیا توان پیش برد این امر مهم را دارند یانه شروع به فعالیت درین عرصه میکنند.


واین مشکلات در مکاتب خصوصی خلاصه نمیشود بلکه در سطح موسسات تحصیلی خصوصی نیز دیده میشود.


همچنان بیشتر این موسسات تعلیمی امکانات آموزشی ومحیط مناسب آنقدر کمبودی دارند که به همان مکاتب دولتی راضی میشویم حتی تعمیرات شان آنقدرغیرمعیاری است که شاگردان درگرما وسرما اذیت بوده وبدرستی درس


خوانده نمیتوانند.
از دیگر مسایل مهمی که میتوان نام برد عدم موجودیت معلمان مسلکی دراین مکاتب است که واقعا یک بحث جدی است مسلکی بدین معنا که یا درهمان رشته که تدریس میکنند تحصیل نکرده اند ویاهم درجه تحصیلی بالا ندارند واکثرا فارغ صنف دوازدهم می باشند


 


 


 


 


 


وحتی دربعضی موارد کسانی هم هستند که هنوز متعلم مکتب هستند اما تدرس میکنند واین خطر بزرگیست دربرابر آینده کشور ما چون فقط با تعلیم وتربیه است که میتوانیم به جای برسیم نه زور وتفنگ.
همه اینها برمیگردد به توجه دولت اگر دولت وادارات مسوول درین باره بررسی های دقیق وهمه


جانبه داشته باشند وضع به این جای هم نمیرسد چون اگر وضع به همین ترتیب پیش برود نمی توان کیفیت آموزش را دراین موسسات خصوصی تضمین کرد ....About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160