آلوده گی محیط زیست ، خطر جهانی

Posted on at


آلوده گی محیط زیست ، خطر جهانیمحیط زیست سالم و پاک اساس زندگی سالم و یکی از اولویت های مهم در صحتمند زیستن است ، با نظرداشت آن می توان به سوی ترقی جامعه و انکشاف صحی ، اجتماعی ،تعلیمی و تربیتی رهنمون شد . فضایی که در آن زیست می نماییم مسوول و بوجود آورنده هرگونه خطرات در صحتمندی اجتماعی و جسمی است.محیط زیست است که آفت می آفریند و بالاخره تباهی می آورد و این محیط است که حتی حیات انسان را تضمین می نماید .محیط آلوده با کثافات و عدم مراعات حفظ الصحه شخصی و محیطی سبب شیوع امراض مدهش و خطرناک در میان مردم گردیده است.
حفظ الصحه فردی و محیطی در میان افراد جامعه کمتر رعایت می گردد و این سبب گردیده است که بسیاری افراد دچارمشکلات شدید وغیر قابل علاج گردند از جمله مصاب شدن آنان به امراض انتانی که خود یک مشکل بزرگ است . اکثرا خانم ها از آلوده گی محیط در هنگام ولادت مصاب به امراض نسایی می گردند انتانات اکثرا با عقامت و بروز تومور در ناحیه رحم خانم ها می گردد در کنار سایر افراد جامعه بیشتر اطفال و خانم های حامله از آلوده گی محیط زیست متاثر می گردند .


 


نبود جنگلات ، گازات وسایط وانبار شدن کثافات همه سبب می شود تا میزان امراض انتانی در کشور بیشتر شیوع نماید.باغرس نهال و کشت نباتات مختلف و تقویه جنگلات می توان از این آفات رهایی یافت درکنار آن جلوگیری از وسایط فرسوده که سبب تولید گازات مضره می گردد و جلوگیری از مواد سوخت بی کیفیت در فابریکات تولیدی می تواند در حفظ محیط موثر باشد.


 تولید گازات از یکسو محیط را آلوده می سازد از طرف دیگر موضوع گلوبل وارمینگ (تغیر اقلیم) است که این گازات سبب ذوب یخچال ها می گردد و جهان را تهدید می نماید .در صورتیکه جلو استفاده از گازات گرفته نشود علاوه بر آلوده گی محیط زیست جهان منهدم می گردد.


 


 About the author

160