پولیس ملی افغانستان

Posted on at

پولیس به آن قشر یا افراد در جامعه گفته می شودکه اقدام به دفاع نمودن از مردم،ملت ،خاک و حریم یک کشور کرده اند.آنها کسانی اند که همیشه بدون تاخیر آماده خدمت بوده اند.و قربانی های زیادی را به راه حفظ کشور خود متحمل هستند.و موجودیت پولیس در یک جامعه حتمی و لازمی است.چون اگر این افراد شجاع  در جامعه حضور نداشته باشند ممکن است که جامعه به سوی نا امنی ،فساد،و به سوی نابودی کشانیده شود و برای اینکه یک کشور دارای دولت مستحکم ،پایدار،عاری از فساد و نا امنی باشد. باید پولیس در آن کشور لازما وجود داشته باشد


 و اما پولیس ملی در افغانستان،کسانیکه برای حفظ افغانستان حاظر نیستند که حتی یک لحظه از وظیفه دور و در کنار خانواده باشند.پولیس افغانستان مردم فداکار،دیندار، با وحدت ،دارای عزم و اراده مستحکم و خدا شناس هستند و شب و روز با جدیت کامل در مقابل کار های خلاف و فسادین جامعه مبارزه می کنند و همواره کوشا اند که افغانستان را هم شانه کشور های پیشرفته بسا


 و اما جنگ های سه دهه در افغانستان از سوی طالبان قربانی بی شمار از پولیس ملی گرفت و همین است که امروز افغانستان یک قدم پس تر از جهان غرب است و بسیاری از خانواده ها فرزندان و نان آوران خود را در این سه دهه جنگ از دست داده اند و امروزه برای پیدا کردن یک لقمه نان حاظر به انجام هر کاری حتی دراز کردن دست بخاطر گدایی نیز هستند و بخاطر تجربه تلخی که ازسالهای گذشته دارند نمی خواهند پسران و دختران جوان انها و یا عضوی از خانواده آنها شامل پولیس ملی افغانستان شود


 و اما برای اینکه امنیت در افغانستان تامین شود باید خود مردم افغانستان کوشش کنند همچنان بهترین راه آنهم شامل شدن به پولیس ملی است چون یکی از دین و فرایضی که انسان به عهده دارد خدمت و فدا کاری به کشورش است و اگر تمام مردم افغانستان بدون در نظر داشت آن خاطره های تلخ مانعی به سر راه فرزندان خود برای شامل شدن به پولیس ملی پیش نکنند یقینا که افغانستان بدون دادن هیچ قربانی به سوی ترقی پیش خواهد رفت 


 
160