خانواده

Posted on at


خانواده :خانواده یک نهاد منظم وسازمان یافته است،خانواده متشکل از پدر ومادر،تعدادی فرزندان ذکور و    اناث می باشد،هر کدام از آنها وظیفه،رتبه واخلاق متفاوت ودر زنده گی  برخورد ویژه خود را می طلبد.  انسان وقتی که تولد میشود،سخن گفتن ،راه رفتن وشیوه زنده گی کردن با مردم را نمی داند.به تدریج که بزرگ میشود،از والدین وسایر اعضای خانواده خود سخن گفتن راکه قدم اول درزنده گی اجتماعی است،فرا میگیرد.یعنی اینکه خانواده در اجتماعی بودن انسان رول بسزایی دارد. روشن است که هر یک از اعضاء تشکیلات هم نمیتواند


، درآن نقش مساویانه داشته باشند.عضویک جمع هیچ گاه نقش رئیس را نخواهد توانست بازی نماید.طبعاً کسی که از هر طرف برای اواطلاعات بیشتر میرسد،احاطهء زیادتری نسبت به همه امور مربوطه تشکیلات دارد،مسئولیت خطیر تری نسبت به آن سازمان وتشکیلات نیز دارد.در نهاد خانواده هم چنان نظر به این که مرد در معرض گرفتاری های خطیر تر قرار دارد و دارای صلابت بدنی زیادتری نیز میباشد.از توانائی با درگیری های زیادتری نسبت به حوادث زنده گی برخوردار هست،او به عنوان رئیس خانواده تعین میگردد و زن که از لطافت،ظرافت،ملاحت،مهربانی،نازک خیالی و تخیل پردازی های منحصر به خویش،برخوردار میباشد،بعنوان معاون آن سازمان"خانواده"معرفی میشود وچه بسا!دیده شده است که :بسیار از رئیسان هنگامی موفق تر بوده اند که:از داشتن معاونینی قویتر از خود برخوردار بوده اند.                                مرد بخاطر سختی و صلابت ساختمان بدنی و فزیکی که دارد،امور مهم تر بیرونی خانواده را متقبل میگردد وزن نظر به تناسب اندام و ذوق های شخصی وتوانایی های خلقی و خلقتی خویش،به امور داخل تشکیلات خانواده به اشتغال بپردازد.مرد که شریک زنده گی زن است به تهیه نفقه و ماتحتاج زن میپردازد،زن از امور سخت و ناملائم زنده گی ،به تربیت فرزندان،آموزش و پرورش،دل جوئی و درمان بخش های مربوط به نقش خویشتن میکوشد و او میتواند در کنار دیگر وظایف،امور داخلی تشکیلات را هم به عهده گیرد. در این صورت،توازن در نظم امور خانواده حفظ میگردد وهم عدالت واقعی،مطابق با پیدایش بدنی مرد وزن تأمین میشود.وهمچنان از جانب دین اسلام برای مرد خانه هیچگونه اجباری در اینکه زن باید در خانه شوهر خویش کار نماید وجود ندارد.                                                                                                                                                                                  در دین اسلام الگوی زن  همانند حضرت مریم مادرعیسی(ع)،حضرت  هاجرمادراسماعیل(ع)،مادرموسی(ع)و همچنان الگوی دیگر از زنان در دین مبین اسلام،خدیجه وفاطمه(ع)هستند.این دو بانوی بزرگوار ،همسرودختر گرامی پیامبر اسلام هستند.و همچنان دهها و صد ها زن دیگری که در اسلام جایگاه ارجمندی دارند همانند:زینب کبری، و زنان پیامبر خدا(ج)که هر یک از آنها به عنوان( مادرمومنان) خوانده شده اندونیز در کتاب آسمانی خداوند (ج)،سوره ی بنام زنان وجود دارد که بنام سوره ی (النساء)میباشد در حالیکه کدام آیه ای در قرآن کریم بصورت خاص بنام مرد ها وجود ندارد.این ها هستند نمونه های زن در دین اسلام.که تمام این ها حکایت از این دارند ،که در این دین زنان از جایگاهی ویژه برخوردار میباشند. نه اینکه زنان در دین اسلام قربانی شده باشند آن طوریکه شما درک کرده اید و دست به غلط کاری آیات قرآن زده اید.  About the author

160