فلم انکس, رسانه های اجتماعی و علاقه مندی دانش آموزان

Posted on at


از چندی به این سو فلم انکس در سطح افغانستان بویژه ولایت هرات, به یک رسانه شناخته شده تبدیل شده است و توانسته است که هزاران کاربر را بخود جلب کند. کاربرانی که همیشه احساس نیاز به چنین رسانه ای داشتند تا بدون کدام مشکل و یا محدودیت حرف خود را بزنند و صدای را بلند کنند.اما چنین چیزی برای شان میسر نبود, در نتیجه صداهای زیادی در گلو خفه میشد و اندیشه های زیاد فرصت نمی یافت تا فراتر از ذهن تراوش کند و دیگران را از داشته هایش سود برساند. این نه تنها که ویژه جامعه و مردم افغانستان نیست بلکه میتوان جوامع بسته زیادی را سراغ داشت که نویسندگان, اندیشمندان, قشر دانشگاهی و دانش آموخته شان با چنین مشکلاتی دست و پنج نرم میکنند.برای چنین جامعه ها و کشورهای تارنمای اجتماعی فلم انکس نقش یک رسانه آزاد را دارد که نه تنها برای شان فضای آزاد بیان دیدگاها و اندیشه ها را میسر میسازد بلکه برای تشویق و قدردانی از کارشان برای آنها درآمد نیز میدهد.


ویژگی درآمدزایی تارنمای اجتماعی فلم انکس سبب گردیده است تا کسان زیادی از بخش های گوناگون و متفاوت جامعه به آن بپیوندند از یک سو دست به تبادل اندیشه ها و دیدگاهای خود بزنند از سوی دیگر درآمد کسب کنند و با آن بسوی استقلال مالی پیش بروند و این را راهی برای رسیدن به استقلال کامل بدانند.با پایان دوره مدرسه در هرات, جاییکه دفتر ما در آن قرار دارد, هزاران دانش آموز به مرکزهای آموزش رسانه های اجتماعی رو آوردند. آنها با فراگرفتن آموزش های لازم به کاربران فعال در رسانه های اجتماعی بویژه فلم انکس تبدیل گشتند و روزانه ساعت ها برای تبدیل شدن به کاربران حرفه ای این تارنما وقت میگذارند. این سب گردیده است تا جایگاه افغانستان در فلم انکس ارتقا یافته و بعد از ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد و بسوی پیشرفت های بیشتر در حرکت است.About the author

160