مبایل

Posted on at


 مبایل یک سیستم پیشرفته می باشد که مبایل های زیادی دربازارامد است که انواع واقسام مبایل درشهربازارمی باشد که مردم شهرما بیشترین استفاد را ازمبایل ها پیشرفت کارمیگیرند ازمبایل ها دیگرهم کارمی گیرند خیلی کم وفعلن ازمبایل های ایفون گلکسی اچتی سی استفاد میکنند وخیلی کم ازمبایل های نوکیا سامسونگ استفاد میکنند

 

وهرشرکت دوست دارد که مبایل بهتری به بازار عرض نماید وفعلن بهترین مبایل درسطح دنیا ایفون می باشد که مردم دنیا خیلی زیاد ازاین سیستم استفاد می کنند چون بهترین سیستم می باشد ازهر لحاظ ازنظزرکامربهترین کیفیت را دارد وازنظزرفیلم برداری بهترین می باشد وازنظزر سرعت انترنت بهترین می باشد ودر هرکجای دنیا قابل

 

استفاده می باشد چون خیلی سیستم پیشرفتی می باشد وازنظر گیم هم یک سیستم بسیارعالی می باشد وگیم های زیادی دران نصپ می شود وکاربرمی تواند استفاد نماید یک سیستم بسیارپیشرفته می باشد که سازند ان کشورامریکا می باشد چون یک کشور پیشرفت می باشد که سازند مبایل ایفون می باشد ویک سیستم

 

بسیارپیشرفت می باشد که فعلن تمام مردم دنیا ازاین سیستم استفاد میکند که بسیاریک سیستم خوب می باشد وخیلی پیشرفت می باشد که بهترین کمپنی می باشد دردنیا وگوشی گلکسی هم دررعده دوم قراردارد وگوشی گلکسی هم ازبهترین گوشی ها می باشد وازکمپنی این گوشی مردم رازی هستن ومردم ازاین گوشی هم زیاد استفاد میکنند

 

وگلکسی هم یک کمپنی بسیارپور طرف دارمی باشد ومردم میگوید که یک کمپنی بسیارخوبی می باشد وما ازاین گمپنی خوش حال ورازی هستیم چون درجهان درمقام دوم قراردارد کمپنی گلکسی در مقام دوم وایفون دررعده اول قرارداردAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160